2015-06-10

Udostępnianie informacji publicznej

 

 

Zasady ogólne

 

Stosownie do art. 8, ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) następuje poprzez:

 

1) Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, przy ul. Wyspiańskiego 6,

2) Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Powiatu,

3) Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) - patrz wzór wniosku,

4) Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej powiatu www.powiat-mielecki.pl, http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Kogo dotyczy

 

Każdy

 

Czas realizacji


Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 


Wymagane dokumenty

 


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (patrz załącznik poniżej)

 


Opłaty

 


Brak opłat. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 


Tryb odwoławczy


Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; 2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 


Podstawa prawna

 


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)

Załączniki

  Wniosek_o_udostepni...nformacji.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz