2017-07-18

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

XXXII/214/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

XXXII/215/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

XXXII/216/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

XXXII/217/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

XXXII/218/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. (* UCHWAŁA NIEWAŻNA W CAŁOŚCI)

XXXII/219/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE P-II.4131.2.154.2017 z dnia 10.08.2017 r.

Załączniki

  Uchwała Nr XXXII_214_2017 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_215_2017 326,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_216_2017 45,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_217_2017 218,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_218_2017 47,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_219_2017 379,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 194,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się