2017-07-05

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

V kadencja | XXXI sesja | 21.06.2017

 

 

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

XXXI/202/2017

   21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok

XXXI/203/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

XXXI/204/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

XXXI/205/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

XXXI/206/2017

 21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu  „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś. Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie  kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

XXXI/207/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Mielcu oraz terminu i sposobu ich wnoszenia  (* UCHWAŁA NIEWAŻNA W ZAKRESIE § 3 ust. 3)

XXXI/208/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie określenia kryteriów pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Mielcu zapewniającej opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

XXXI/209/2017

21 czerwca

2017 r.

W sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego

XXXI/210/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

XXXI/211/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

XXXI/212/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2016 rok”.

 

XXXI/213/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2016 rok”.

 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.152.2017 Wojewody Podkarpackeigo z dnia 28 lipca 2017 r.

Załączniki

  Uchwała Nr XXXI_202_2017 30,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_203_2017 29,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_204_2017 40,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_205_2017 980,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_206_2017 41,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_207_2017 53,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_208_2017 94,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_209_2017 25,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_210_2017 46,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_211_2017 43,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_212_2017 36,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Raport bieg...ewid. za 2016 7,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Spr. finansowe za 2016 r. 6,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Spr. z działaln. za 2016 13,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_213_2017 34,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Spr. z dział. Szpitala 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Sprawozdanie finansowe 2,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie na...XXXI_207_2017 289,84 KB (pdf) szczegóły pobierz