2017-07-05

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

V kadencja | XXXI sesja | 21.06.2017

 

 

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

XXXI/202/2017

   21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok

XXXI/203/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

XXXI/204/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

XXXI/205/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

XXXI/206/2017

 21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu  „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś. Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie  kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

XXXI/207/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Mielcu oraz terminu i sposobu ich wnoszenia  (* UCHWAŁA NIEWAŻNA W ZAKRESIE § 3 ust. 3)

XXXI/208/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie określenia kryteriów pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Mielcu zapewniającej opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

XXXI/209/2017

21 czerwca

2017 r.

W sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego

XXXI/210/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

XXXI/211/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

XXXI/212/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2016 rok”.

 

XXXI/213/2017

21 czerwca

2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2016 rok”.

 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.152.2017 Wojewody Podkarpackeigo z dnia 28 lipca 2017 r.

Załączniki

  Uchwała Nr XXXI_202_2017 30,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_203_2017 29,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_204_2017 40,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_205_2017 980,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_206_2017 41,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_207_2017 53,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_208_2017 94,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_209_2017 25,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_210_2017 46,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_211_2017 43,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_212_2017 36,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Raport bieg...ewid. za 2016 7,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Spr. finansowe za 2016 r. 6,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Spr. z działaln. za 2016 13,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXI_213_2017 34,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Spr. z dział. Szpitala 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Sprawozdanie finansowe 2,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie na...XXXI_207_2017 289,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się