2018-03-28

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

 

XL/280/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

 

 

XL/281/2018

22 marca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

 

XL/282/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

XL/283/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

 

XL/284/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

 

XL/285/2018

22 marca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.

 

XL/286/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.

 

XL/287/2018

22 marca 2018r.

w sprawie skargi z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

XL/288/2018

22 marca 2018r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

XL/289/2018

22 marca 2018r.

w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

 

Załączniki

  Uchwała XL_280_2017.pdf 561,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_281_2017.pdf 41,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_282_2017.pdf 41,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_283_2017.pdf 37,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_284_2017.pdf 47,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_285_2017.pdf 29,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_286_2017.pdf 40,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_287_2017.pdf 69,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_288_2017.pdf 97,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_289_2017.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się