2017-06-20

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/844/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2016 rok”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/845/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2016 rok”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/846/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/847/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/848/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/849/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyznania nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/850/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/851/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia kryteriów pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Mielcu zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/852/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Mielcu oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/853/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/854/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/855/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/856/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/857/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu - mikrobusu Renault Trafic nr rejestracyjny RMI 33390 do transportu osób niepełnosprawnych (pacjentów Stacji Dializ) na rzecz Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec ul. Żeromskiego 22.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/858/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Festyn koszykówki, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/859/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Wspólnie - Bezpiecznie z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/860/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Oazowej, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/861/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą 98 rocznica Święta Policji z udziałem Polskiego Oficera z czasów II RP, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/862/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Upamiętnienie Mielczan Walczących o Niepodległość Ojczyzny – Ustawienie i Odsłonięcie Słupa Niepodległości, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/863/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/864/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/865/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

866.

117/866/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.

867.

117/867/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mielcu.

868.

117/868/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu

869.

117/869/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej klasy L (ul. Królowej Jadwigi) o dług. 1500m wraz z budową kanału technologicznego oraz zabezpieczeniem infrastruktury technicznej w m. Mielec”

870.

117/870/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Jubileusz 125 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Górkach, otoczony pocztami sztandarowymi w towarzystwie Orkiestry Dętej Dobrynin, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci
i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

871.

117/871/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Warsztaty Tradycji Pierogowej z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

872.

117/872/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za niecelowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą „Szachowe wakacje z Powiatem Mieleckim w Radomyślu Wielkim”.

873.

117/873/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników Powiatu Mieleckiego

874.

117/874/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu  Renault Trafic nr rejestracyjny RMI 33380 do przewozu wychowanków SOSW w Mielcu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec ul. Królowej Jadwigi 1

875.

117/875/2017

19 czerwca 2017 r.

w spawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

876.

117/876/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

877.

117/877/2017

19 czerwca 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu zmiany uchwały
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

878.

117/878/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

879.

118/879/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Kultura Fizyczna – Aktywność, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna

880.

118/880/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Wędrówka Szlakiem Bitwy Gorlickiej 1915 roku, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna

881.

118/881/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Wydanie albumu pt. Życie sztuką jest – Malarstwo” Członków Klubu Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

882.

118/882/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 97/692/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu  w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017 -2018

883.

118/883/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa.

884.

118/884/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa.

885.

118/885/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

886.

118/886/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego.

887.

118/887/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 116_844_2017.pdf 92,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Raport bieg...denta za 2016 7,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Sprawozdanie...nsowe za 2016 6,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - sprawozdanie...ości za 2016 13,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_845_2017.pdf 85,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Raport bi...ta za 2016 r. 22,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Sprawozda...ści Szpitala 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_846_2017.pdf 40,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_847_2017.pdf 32,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_848_2017.pdf 188,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_849_2017.pdf 50,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_850_2017.pdf 40,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_851_2017.pdf 131,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_852_2017.pdf 92,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_853_2017.pdf 43,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_854_2017.pdf 38,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_855_2017.pdf 38,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_856_2017.pdf 42,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_857_2017.pdf 38,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_858_2017.pdf 43,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_859_2017.pdf 42,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_860_2017.pdf 45,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_861_2017.pdf 46,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_862_2017.pdf 52,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_863_2017.pdf 95,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_864_2017.pdf 759,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_865_2017.pdf 124,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_866_2017.pdf 28,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_867_2017.pdf 28,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_868_2017.pdf 36,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_869_2017.pdf 41,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_870_2017.pdf 52,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_871_2017.pdf 47,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_872_2017.pdf 47,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_873_2017.pdf 67,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_874_2017.pdf 38,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_875_2017.pdf 99,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_876_2017.pdf 875,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_877_2017.pdf 87,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_878_2017.pdf 109 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_879_2017.pdf 65,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_880_2017.pdf 63,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_881_2017.pdf 74,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_882_2017.pdf 75,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_883_2017.pdf 44,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_884_2017.pdf 43,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_885_2017.pdf 145,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_886_2017.pdf 545,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_887_2017.pdf 159,43 KB (pdf) szczegóły pobierz