2017-06-20

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/844/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2016 rok”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/845/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2016 rok”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/846/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/847/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/848/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/849/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyznania nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/850/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/851/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia kryteriów pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Mielcu zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/852/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Mielcu oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/853/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/854/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/855/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/856/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/857/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu - mikrobusu Renault Trafic nr rejestracyjny RMI 33390 do transportu osób niepełnosprawnych (pacjentów Stacji Dializ) na rzecz Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec ul. Żeromskiego 22.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/858/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Festyn koszykówki, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/859/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Wspólnie - Bezpiecznie z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/860/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Oazowej, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/861/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą 98 rocznica Święta Policji z udziałem Polskiego Oficera z czasów II RP, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/862/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Upamiętnienie Mielczan Walczących o Niepodległość Ojczyzny – Ustawienie i Odsłonięcie Słupa Niepodległości, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/863/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/864/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 116/865/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

866.

117/866/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.

867.

117/867/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mielcu.

868.

117/868/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu

869.

117/869/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej klasy L (ul. Królowej Jadwigi) o dług. 1500m wraz z budową kanału technologicznego oraz zabezpieczeniem infrastruktury technicznej w m. Mielec”

870.

117/870/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Jubileusz 125 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Górkach, otoczony pocztami sztandarowymi w towarzystwie Orkiestry Dętej Dobrynin, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci
i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

871.

117/871/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Warsztaty Tradycji Pierogowej z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

872.

117/872/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za niecelowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą „Szachowe wakacje z Powiatem Mieleckim w Radomyślu Wielkim”.

873.

117/873/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników Powiatu Mieleckiego

874.

117/874/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu  Renault Trafic nr rejestracyjny RMI 33380 do przewozu wychowanków SOSW w Mielcu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec ul. Królowej Jadwigi 1

875.

117/875/2017

19 czerwca 2017 r.

w spawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

876.

117/876/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

877.

117/877/2017

19 czerwca 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu zmiany uchwały
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

878.

117/878/2017

19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

879.

118/879/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Kultura Fizyczna – Aktywność, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna

880.

118/880/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Wędrówka Szlakiem Bitwy Gorlickiej 1915 roku, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna

881.

118/881/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Wydanie albumu pt. Życie sztuką jest – Malarstwo” Członków Klubu Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, z zakresu: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

882.

118/882/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 97/692/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu  w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017 -2018

883.

118/883/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa.

884.

118/884/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa.

885.

118/885/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

886.

118/886/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego.

887.

118/887/2017

30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 116_844_2017.pdf 92,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Raport bieg...denta za 2016 7,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - Sprawozdanie...nsowe za 2016 6,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PSPR - sprawozdanie...ości za 2016 13,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_845_2017.pdf 85,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Raport bi...ta za 2016 r. 22,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szpital - Sprawozda...ści Szpitala 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_846_2017.pdf 40,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_847_2017.pdf 32,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_848_2017.pdf 188,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_849_2017.pdf 50,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_850_2017.pdf 40,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_851_2017.pdf 131,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_852_2017.pdf 92,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_853_2017.pdf 43,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_854_2017.pdf 38,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_855_2017.pdf 38,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_856_2017.pdf 42,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_857_2017.pdf 38,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_858_2017.pdf 43,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_859_2017.pdf 42,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_860_2017.pdf 45,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_861_2017.pdf 46,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_862_2017.pdf 52,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_863_2017.pdf 95,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_864_2017.pdf 759,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 116_865_2017.pdf 124,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_866_2017.pdf 28,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_867_2017.pdf 28,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_868_2017.pdf 36,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_869_2017.pdf 41,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_870_2017.pdf 52,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_871_2017.pdf 47,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_872_2017.pdf 47,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_873_2017.pdf 67,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_874_2017.pdf 38,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_875_2017.pdf 99,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_876_2017.pdf 875,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_877_2017.pdf 87,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 117_878_2017.pdf 109 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_879_2017.pdf 65,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_880_2017.pdf 63,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_881_2017.pdf 74,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_882_2017.pdf 75,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_883_2017.pdf 44,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_884_2017.pdf 43,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_885_2017.pdf 145,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_886_2017.pdf 545,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 118_887_2017.pdf 159,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się