2017-05-22

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/818/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/819/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie potwierdzenia czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/820/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu  pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III)”, nr naboru  RPPK.07.02.00-IP.01-18-013/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/821/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie stwierdzenia składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2017 zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/822/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie zmiany uchwały Nr 102/740/2017 Zarząd Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny i samorząd” oraz wzór wniosku o dofinansowanie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/823/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego działki nr 707/3 położonej w Podolu, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/824/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 1046/2 o pow. 0,0271 ha oraz działki nr 1333/2 o pow. 0,0115 ha położonych w miejscowości Tuszyma, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/825/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 597/3 o pow. 0,0051 ha oraz działki nr 695/1 o pow. 0,0005 ha położonych w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/826/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wydania opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/827/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/828/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie ogłoszenia pozakonkursowego trybu udzielania dotacji – małe granty na realizację zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/829/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie przyznania drugiej dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego w 2017 roku organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: „nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, oraz dziedzictwa przyrodniczego”, „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”, „ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działalność wspomagająca organizacje pozarządowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/830/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” wcelu przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/831/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/832/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/833/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wyboru oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecanie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2017 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/834/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie III przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenie ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/835/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie III przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenie ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/836/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/837/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/838/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/839/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/840/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/841/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 83/570/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie powołania Komisji ds. Nagród.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/842/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 115/843/2017 z dnia 26 maja 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.

Załączniki

  Uchwała Nr 113_818_2017.pdf 56,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_819_2017.pdf 129,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_820_2017.pdf 66,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_821_2017.pdf 44,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_822_2017.pdf 43,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_823_2017.pdf 42,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_824_2017.pdf 45,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_825_2017.pdf 45,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_826_2017.pdf 32,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_827_2016.pdf 179,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_828_2017.pdf 628,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_829_2017.pdf 259,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_830_2017.pdf 586,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_831_2017.pdf 132,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_832_2017.pdf 163,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_833_2017.pdf 89,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_834_2017.pdf 46,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_835_2017.pdf 46,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_836_2017.pdf 88,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_837_2017.pdf 864,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_838_2017.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_839_2017.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_840_2017.pdf 314,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_841_2017.pdf 44,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_842_2017.pdf 45,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 115_843_2017.pdf 138,58 KB (pdf) szczegóły pobierz