2017-05-22

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/818/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/819/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie potwierdzenia czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/820/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu  pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III)”, nr naboru  RPPK.07.02.00-IP.01-18-013/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/821/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie stwierdzenia składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2017 zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/822/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie zmiany uchwały Nr 102/740/2017 Zarząd Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny i samorząd” oraz wzór wniosku o dofinansowanie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/823/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego działki nr 707/3 położonej w Podolu, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/824/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 1046/2 o pow. 0,0271 ha oraz działki nr 1333/2 o pow. 0,0115 ha położonych w miejscowości Tuszyma, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/825/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 597/3 o pow. 0,0051 ha oraz działki nr 695/1 o pow. 0,0005 ha położonych w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/826/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wydania opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/827/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/828/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie ogłoszenia pozakonkursowego trybu udzielania dotacji – małe granty na realizację zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/829/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie przyznania drugiej dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego w 2017 roku organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: „nauka, edukacja, oświata i wychowanie,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, oraz dziedzictwa przyrodniczego”, „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”, „ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działalność wspomagająca organizacje pozarządowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/830/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” wcelu przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 113/831/2017 z dnia 16 maja 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/832/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/833/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wyboru oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecanie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2017 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/834/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie III przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenie ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/835/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie III przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenie ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/836/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/837/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/838/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/839/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/840/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/841/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 83/570/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie powołania Komisji ds. Nagród.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 114/842/2017 z dnia 22 maja 2017 roku sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 115/843/2017 z dnia 26 maja 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.

Załączniki

  Uchwała Nr 113_818_2017.pdf 56,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_819_2017.pdf 129,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_820_2017.pdf 66,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_821_2017.pdf 44,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_822_2017.pdf 43,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_823_2017.pdf 42,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_824_2017.pdf 45,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_825_2017.pdf 45,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_826_2017.pdf 32,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_827_2016.pdf 179,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_828_2017.pdf 628,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_829_2017.pdf 259,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_830_2017.pdf 586,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 113_831_2017.pdf 132,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_832_2017.pdf 163,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_833_2017.pdf 89,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_834_2017.pdf 46,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_835_2017.pdf 46,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_836_2017.pdf 88,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_837_2017.pdf 864,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_838_2017.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_839_2017.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_840_2017.pdf 314,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_841_2017.pdf 44,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 114_842_2017.pdf 45,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 115_843_2017.pdf 138,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się