2018-04-18

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1096.

149/1096/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

1097.

149/1097/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia nieruchomości składającej się z działki nr 583/1 o  pow. 0,0067 ha oraz działki nr 585/1 o pow. 0,0036 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa.

1098.

149/1098/2018

27 lutego 2018 r.

zmieniającej Uchwałę Nr 27/193/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu.

1099.

149/1099/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1100.

149/1100/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1101.

150/1101/2018

2 marca 2018 r.

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1102.

151/1102/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

1103.

151/1103/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 567/1 o pow. 0,0012 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa.

1104.

151/1104/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.

1105.

151/1105/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego  w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

1106.

151/1106/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.

1107.

151/1107/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

1108.

151/1108/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1109.

151/1109/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

1110.

151/1110/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1111.

151/1111/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

1112.

151/1112/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok.

1113.

151/1113/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

1114.

151/1114/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie w sprawie zaniechania kontynuacji inwestycji

1115

151/1115/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

 

1156.

159/1156/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1157.

159/1157/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego w Studium Wykonalności, przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

1158.

159/1158/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

1159.

159/1159/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Mieleckiego w trybie art. 15 ust . 7 ustawy o samorządzie powiatowym

1160.

159/1160/2018

10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisław Konarskiego w Mielcu

1161.

159/1161/2018

10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora  II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

1162.

159/1162/2018

10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

1163.

159/1163/2018

10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

1164.

159/1164/2018

10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

1165.

159/1165/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.

1166.

159/1166/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

1167.

159/1167/2018

10 maja 2018r.

w sprawie stwierdzenia składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2018 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

1168.

159/1168/2018

10 maja 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1169.

159/1169/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok w celu przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego

1170.

159/1170/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się Przychodni Zdrowia w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 29 na rzecz VITALIS OPTYK Witold Chrabąszcz

1171.

159/1171/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1172.

159/1172/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1173.

159/1173/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1174.

159/1174/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1175.

159/1175/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1176.

159/1176/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1177.

159/1177/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1178.

159/1178/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mielecki

1179.

159/1179/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1180.

159/1180/2018

10 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1181.

159/1181/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania udzielonej dotacji

1182.

159/11812/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

1183.

159/1183/2018

10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

1184.

159/1184/2018

10 maja 2018r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1185.

160/1185/2018

15 maja 2018r.

w sprawie przekazania  Radzie Powiatu Mieleckiego sprawozdania finansowego Powiatu Mieleckiego za 2017 rok

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1186.

161/1186/2018

16 maja 2018r.

w sprawie ponownego wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1187.

162/1187/2018

22 maja 2018 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1188.

162/1188/2018

22 maja 2018 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1189.

162/1189/2018

22 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1190.

162/1190/2018

22 maja 2018 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1191.

162/1191/2018

22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej celem zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.

1192.

162/1192/2018

22 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

 

163/1193/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok

EK

163/1194/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

EK

163/1195/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie przyznania nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego

EK

163/1196/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego

WA

163/1197/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu na mocy porozumienia stron

IG

163/1198/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczenie istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

IG

163/1199/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczenie istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

IG

163/1200/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczenie istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

IG

163/1201/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o nadanie nazwy dla istniejącego ronda u zbiegu ulic Padykuły i Jagiellończyka w Mielcu imieniem Romana Dmowskiego

PZD

163/1202/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o nadanie nazwy dla istniejącego ronda w ciągu Al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej w Mielcu „Rondo Solidarności”

PZD

163/1203/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o nadanie nazwy dla istniejącego ronda u zbiegu ulic Sienkiewicza, Traugutta i Padykuły w Mielcu imieniem, Ignacego Paderewskiego

PZD

163/1204/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Tuszów Narodowy

PZD

163/1205/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2018 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

PCPR

163/1206/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 –Poprawa, jakości kształcenia ogólnego

EK

163/1207/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

163/1208/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

163/1209/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

163/1210/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

163/1211/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

163/1212/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

163/1213/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku

EK

163/1214/2018

7 czerwca 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

F

163/1215/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

F

163/1216/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

F

163/1217/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

F

163/1218/2018

7 czerwca 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

F

163/1219/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

F

163/1220/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za sporządzenie odbitek kserograficznych dokumentów wykonanych na żądanie Wnioskodawcy w ramach obowiązujących przepisów

F

163/1221/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

EK

163/1222/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

EK

163/1223/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

EK

163/1224/2018

7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

EK

 

164/1225/2018

14 czerwca 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji  Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

EK

164/1226/2018

14 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

164/1227/2018

14 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

164/1228/2018

14 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

IG

164/1229/2018

14 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa droga gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzaniami budowalnymi”

PZD

164/1230/2018

14 czerwca 2018r.

w sprawie unieważnienie konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

EK

 

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

Odpowiedzialny za realizację  uchwały/ przekazanie zainteresowanym Wydziałom jednostkom organizacyjnym  do  stosowania

165/1231/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

 

WA

165/1232/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego pełnomocnictwa do składania  w imieniu Powiatu oświadczenia woli w sprawach majątkowych

WA

165/1233/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

EK

165/1234/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

EK

165/1235/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu

EK

165/1236/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

EK

165/1237/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Powiatu Mieleckiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

EK

165/1238/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

165/1239/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

165/1240/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

EK

165/1241/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

EK

165/1242/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do wypłaty odszkodowania za przejęte przez Powiat Mielecki działki zajęte pod drogę powiatową

 

IG

165/1243/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa

IG

165/1244/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

F

165/1245/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mieleckiego

F

165/1246/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec

F

165/1247/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec

F

165/1248/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

F

165/1249/2018

21 czerwca 2018r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/183/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia i  przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,  Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PUP

165/1250/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 -2022.

PCPR

165/1251/2018

21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Dom bez przemocy” na lata 2018-2022.

PCPR

 

Załączniki

  Uchwała Nr 149_1096_2018.pdf 40,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1097_2018.pdf 45,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1098_2018.pdf 237,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1099_2018.pdf 456,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1100_2018.pdf 94,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 150_1101_2018.pdf 240,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1102_2018.pdf 153,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1103_2018.pdf 43,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1104_2018.pdf 124,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1105_2018.pdf 121,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1106_2018.pdf 89,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1107_2018.pdf 668,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1108_2018.pdf 201,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1109_2018.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1110_2018.pdf 234,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1111_2018.pdf 89,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1112_2018.pdf 548,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1113_2018.pdf 150,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1114_2018.pdf 68,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1115_2018.pdf 99,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1116_2018.pdf 82,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1117_2018.pdf 85,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1118_2018.pdf 82,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1119_2018.pdf 87,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1120_2018.pdf 244,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1121_2018.pdf 153,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1122_2018.pdf 70,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1122_2018.pdf 70,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1123_2018.pdf 40,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1124_2018.pdf 134,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1125_2018.pdf 87,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1126_2018.pdf 263,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 153_1127_2018.pdf 629 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1128_2018.pdf 10,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1129_2018.pdf 67,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1129_2018.pdf 67,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1130_2018.pdf 268,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1131_2018.pdf 56,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 155_1132_2018.pdf 180,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 155_1133_2018.pdf 39,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1134_2018.pdf 41,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1135_2018.pdf 50,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1136_2018.pdf 38,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1137_2018.pdf 42,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1138_2018.pdf 40,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1139_2018.pdf 39,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1140_2018.pdf 39,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1141_2018.pdf 40,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1142_2018.pdf 705,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1143_2018.pdf 205,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1144_2018.pdf 124,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1145_2018.pdf 409,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1146_2018.pdf 281,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1147_2018.pdf 101,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1148_2018.pdf 61,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1149_2018.pdf 57,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1150_2018.pdf 396,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1151_2018.pdf 152,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 157_1152_2018.pdf 231,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 158_1153_2018.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 158_1154_2018.pdf 44,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 158_1155_2018.pdf 76,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1156_2018.pdf 146,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1157_2018.pdf 118,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1158_2018.pdf 173,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1159_2018.pdf 547,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1160_2018.pdf 99,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1161_2018.pdf 98,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1162_2018.pdf 107,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1163_2018.pdf 101,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1164_2018.pdf 91,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1165_2018.pdf 204,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1166_2018.pdf 223,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1167_2018.pdf 53,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1168_2018.pdf 45,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1169_2018.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1170_2018.pdf 45,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1171_2018.pdf 47,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1172_2018.pdf 44,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1173_2018.pdf 43,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1174_2018.pdf 44,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1175_2018.pdf 45,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1176_2018.pdf 43,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1177_2018.pdf 44,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1178_2018.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1179_2018.pdf 128,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1180_2018.pdf 78,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1181_2018.pdf 380 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1182_2018.pdf 1014,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1183_2018.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 159_1184_2018.pdf 134,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 160_1185_2018.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 161_1186_2018.pdf 258,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 162_1187_2018.pdf 41,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 162_1188_2018.pdf 46,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 162_1189_2018.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 162_1190_2018.pdf 43,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 162_1191_2018.pdf 118,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 162_1192_2018.pdf 137,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1193_2018.pdf 24,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1194_2018.pdf 24,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1196_2018.pdf 110,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1197_2018.pdf 22,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1198_2018.pdf 28,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1199_2018.pdf 26,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1200_2018.pdf 34,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1201_2018.pdf 48,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1202_2018.pdf 47,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1203_2018.pdf 47,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1204_2018.pdf 49,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1205_2018.pdf 85,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1206_2018.pdf 140,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1207_2018.pdf 176,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1208_2018.pdf 158,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1209_2018.pdf 184,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1210_2018.pdf 175,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1211_2018.pdf 174,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1212_2018.pdf 169,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1213_2018.pdf 333,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1214_2018.pdf 46,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1215_2018.pdf 45,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1216_2018.pdf 223,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1217_2018.pdf 99,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1218_2018.pdf 573,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1219_2018.pdf 528,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 163_1220_2018.pdf 66,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 164_1225_2018.pdf 603,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 164_1226_2018.pdf 190,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 164_1227_2018.pdf 158,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 164_1228_2018.pdf 28,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 164_1229_2018.pdf 46,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 164_1230_2018.pdf 44,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1231_2018.pdf 40,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1232_2018.pdf 43,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1233_2018.pdf 44,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1234_2018.pdf 40,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1235_2018.pdf 45,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1236_2018.pdf 65,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1237_2018.pdf 118,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1238_2018.pdf 36,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1239_2018.pdf 38,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1240_2018.pdf 38,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1241_2018.pdf 28,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1242_2018.pdf 27,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1243_2018.pdf 36,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1244_2018.pdf 146,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1245_2018.pdf 298,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1246_2018.pdf 66,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1247_2018.pdf 64,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1248_2018.pdf 951 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1249_2018.pdf 165,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1250_2018.pdf 935,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 165_1251_2018.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się