2018-02-12

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1051.

145/1051/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie wyboru oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofertna zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

1052.

145/1052/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie wskazania szkoły,  w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

1053.

145/1053/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

1054.

145/1054/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1055.

145/1055/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1056.

145/1056/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1057.

145/1057/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Szkolno – Wychowawczego w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1058.

145/1058/2018

12 stycznia 2018r.

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego planu wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego wynikającego z Uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1059.

145/1059/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1060.

146/1060/2018

23 stycznia 2018r.

 

zmieniającej uchwałę Nr 98/702/2017 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki, zasad dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu i technicznych, wzoru wniosku o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Mieleckiego, ze środków PFRON oraz powołania komisji

1061.

146/1061/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych

1062.

146/1062/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki

1063.

146/1063/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w ramach partnerstwa przez Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu wniosku na realizacje projektu p.n. „Staże zagraniczne – gwarancją lepszego startu zawodowego” w ramach programu europejskiego Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja KA1 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

1064.

146/1064/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w ramach partnerstwa przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu wniosku na realizacje projektu p.n. „Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy jest zawsze na plusie w Erasmusie” w ramach programu europejskiego Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja KA1 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

1065.

146/1065/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowePUP

1066.

146/1066/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

1067.

146/1067/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

1068.

146/1068/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1069.

146/1069/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku przychodni w Przecławiu stanowiącego własność Powiatu Mieleckiego

1070.

146/1070/2018

23 stycznia 2018r.

zmieniającej Uchwałę Nr 142/1045/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w Przychodni w Przecławiu na rzecz Fundacji Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

1071.

146/1071/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia części działki nr 80 położonej w Wadowicach Górnych stanowiących własność Powiatu Mieleckiego

1072.

146/1072/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania udzielonej dotacji

1073.

146/1073/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

1074.

146/1074/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęci projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 145_1051_2018.pdf 103,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1052_2018.pdf 50,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1053_2018.pdf 63,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1054_2018.pdf 41,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1055_2018.pdf 41,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1056_2018.pdf 42,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1057_2018.pdf 42,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1058_2018.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1059_2018.pdf 543,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1060_2018.pdf 191,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1061_2018.pdf 109,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1062_2018.pdf 153,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1063_2018.pdf 70,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1064_2018.pdf 70,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1065_2018.pdf 184,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1066_2018.pdf 74,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1067_2018.pdf 76,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1068_2018.pdf 60,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1069_2018.pdf 42,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1070_2018.pdf 46,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1071_2018.pdf 64,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1072_2018.pdf 400,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1073_2018.pdf 103,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1074_2018.pdf 648,31 KB (pdf) szczegóły pobierz