2018-02-12

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1051.

145/1051/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie wyboru oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofertna zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

1052.

145/1052/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie wskazania szkoły,  w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

1053.

145/1053/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

1054.

145/1054/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1055.

145/1055/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1056.

145/1056/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1057.

145/1057/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Szkolno – Wychowawczego w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1058.

145/1058/2018

12 stycznia 2018r.

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego planu wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego wynikającego z Uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1059.

145/1059/2018

12 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1060.

146/1060/2018

23 stycznia 2018r.

 

zmieniającej uchwałę Nr 98/702/2017 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki, zasad dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu i technicznych, wzoru wniosku o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Mieleckiego, ze środków PFRON oraz powołania komisji

1061.

146/1061/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych

1062.

146/1062/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki

1063.

146/1063/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w ramach partnerstwa przez Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu wniosku na realizacje projektu p.n. „Staże zagraniczne – gwarancją lepszego startu zawodowego” w ramach programu europejskiego Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja KA1 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

1064.

146/1064/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w ramach partnerstwa przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu wniosku na realizacje projektu p.n. „Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy jest zawsze na plusie w Erasmusie” w ramach programu europejskiego Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja KA1 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

1065.

146/1065/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowePUP

1066.

146/1066/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

1067.

146/1067/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

1068.

146/1068/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1069.

146/1069/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku przychodni w Przecławiu stanowiącego własność Powiatu Mieleckiego

1070.

146/1070/2018

23 stycznia 2018r.

zmieniającej Uchwałę Nr 142/1045/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w Przychodni w Przecławiu na rzecz Fundacji Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

1071.

146/1071/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia części działki nr 80 położonej w Wadowicach Górnych stanowiących własność Powiatu Mieleckiego

1072.

146/1072/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania udzielonej dotacji

1073.

146/1073/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

1074.

146/1074/2018

23 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęci projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 145_1051_2018.pdf 103,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1052_2018.pdf 50,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1053_2018.pdf 63,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1054_2018.pdf 41,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1055_2018.pdf 41,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1056_2018.pdf 42,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1057_2018.pdf 42,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1058_2018.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 145_1059_2018.pdf 543,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1060_2018.pdf 191,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1061_2018.pdf 109,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1062_2018.pdf 153,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1063_2018.pdf 70,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1064_2018.pdf 70,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1065_2018.pdf 184,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1066_2018.pdf 74,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1067_2018.pdf 76,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1068_2018.pdf 60,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1069_2018.pdf 42,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1070_2018.pdf 46,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1071_2018.pdf 64,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1072_2018.pdf 400,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1073_2018.pdf 103,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 146_1074_2018.pdf 648,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się