2017-12-21

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1020.

140/1020/2017

5 grudnia 2017 r.

w  sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1021.

140/1021/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzoru wniosków obowiązujących adresatów obszarów B, C, D, F i G programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz określenia terminu składania wniosków przez adresatów programu

1022.

140/1022/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert nazlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwójdzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramachprojektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

1023.

140/1023/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramachotwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

1024.

140/1024/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie  oddania w najem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działek 1926/1 i nr 1926/2 położonych w Mielcu obręb 1 Stare Miasto stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego

1025.

140/1025/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1026.

140/1026/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1027.

140/1027/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1028.

141/1028/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2018-2020”

1029.

141/1029/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1030.

141/1030/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

1031.

141/1031/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 140/1020/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. oraz w  sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1032.

141/1032/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego znajdującego się w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 2

1033.

141/1033/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w Przychodni Nr 2 w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 10 na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku

1034.

141/1034/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1035.

141/1035/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1036.

141/1036/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1037.

141/1037/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1038.

141/1038/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

1039.

141/1039/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

1040.

141/1040/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1041.

142/1041/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramachotwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

1042.

142/1042/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

1043.

142/1043/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1044.

142/1044/2017

21 grudnia 2017 r.

wsprawie  przedłużenia umowy dzierżawnej na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1045.

142/1045/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie  ustalenia  stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w Przychodni w Przecławiu na rzecz Fundacji Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

 

L.P.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1046

143/1046/2017

28 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

1047

143/1047/2017

28 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty z tytułu zarzadzania budynkami stanowiącymi własność Powiatu Mieleckiego

1048

143/1048/2017

28 grudnia 2017 r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1049.

144/1049/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy pożyczki

1050.

144/1050/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 140_1020_2017.pdf 200,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1021_2017.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1022_2017.pdf 647,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1023_2017.pdf 563,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1024_2017.pdf 36,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1025_2017.pdf 135,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1026_2017.pdf 231,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1027_2017.pdf 152,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1028_2017.pdf 5,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1029_2017.pdf 512,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1030_2017.pdf 403,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1031_2017.pdf 210,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1032_2017.pdf 26,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1033_2017.pdf 27,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1034_2017.pdf 44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1035_2017.pdf 47,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1036_2017.pdf 50,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1037_2017.pdf 170,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1038_2017.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1039_2017.pdf 889,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1040_2017.pdf 3,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1041_2017.pdf 71,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1042_2017.pdf 53,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1043_2017.pdf 378,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1045_2017.pdf 47,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 143_1046_2017.pdf 39,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 143_1047_2017.pdf 40,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 143_1048_2017.pdf 233,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 144_1049_2017.pdf 38,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 144_1050_2017.pdf 462,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1044_2017 144,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się