2017-12-21

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1020.

140/1020/2017

5 grudnia 2017 r.

w  sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1021.

140/1021/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzoru wniosków obowiązujących adresatów obszarów B, C, D, F i G programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz określenia terminu składania wniosków przez adresatów programu

1022.

140/1022/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert nazlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwójdzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramachprojektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

1023.

140/1023/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramachotwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

1024.

140/1024/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie  oddania w najem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działek 1926/1 i nr 1926/2 położonych w Mielcu obręb 1 Stare Miasto stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego

1025.

140/1025/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1026.

140/1026/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1027.

140/1027/2017

5 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1028.

141/1028/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2018-2020”

1029.

141/1029/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1030.

141/1030/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

1031.

141/1031/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 140/1020/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. oraz w  sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1032.

141/1032/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego znajdującego się w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 2

1033.

141/1033/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w Przychodni Nr 2 w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 10 na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku

1034.

141/1034/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1035.

141/1035/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1036.

141/1036/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1037.

141/1037/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1038.

141/1038/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

1039.

141/1039/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

1040.

141/1040/2017

12 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1041.

142/1041/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramachotwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

1042.

142/1042/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

1043.

142/1043/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1044.

142/1044/2017

21 grudnia 2017 r.

wsprawie  przedłużenia umowy dzierżawnej na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1045.

142/1045/2017

21 grudnia 2017 r.

w sprawie  ustalenia  stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w Przychodni w Przecławiu na rzecz Fundacji Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

 

L.P.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1046

143/1046/2017

28 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

1047

143/1047/2017

28 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty z tytułu zarzadzania budynkami stanowiącymi własność Powiatu Mieleckiego

1048

143/1048/2017

28 grudnia 2017 r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1049.

144/1049/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy pożyczki

1050.

144/1050/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 140_1020_2017.pdf 200,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1021_2017.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1022_2017.pdf 647,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1023_2017.pdf 563,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1024_2017.pdf 36,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1025_2017.pdf 135,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1026_2017.pdf 231,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 140_1027_2017.pdf 152,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1028_2017.pdf 5,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1029_2017.pdf 512,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1030_2017.pdf 403,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1031_2017.pdf 210,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1032_2017.pdf 26,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1033_2017.pdf 27,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1034_2017.pdf 44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1035_2017.pdf 47,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1036_2017.pdf 50,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1037_2017.pdf 170,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1038_2017.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1039_2017.pdf 889,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 141_1040_2017.pdf 3,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1041_2017.pdf 71,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1042_2017.pdf 53,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1043_2017.pdf 378,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1045_2017.pdf 47,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 143_1046_2017.pdf 39,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 143_1047_2017.pdf 40,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 143_1048_2017.pdf 233,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 144_1049_2017.pdf 38,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 144_1050_2017.pdf 462,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 142_1044_2017 144,94 KB (pdf) szczegóły pobierz