2017-11-08

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

985.

134/985/2017

10 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

986. 134/986/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, szkoły podstawowej specjalnej  oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z dniem 1 września 2017 r.
987. 134/987/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.
988. 134/988/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
989. 134/989/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Mieleckiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

990.

135/990/2017

15 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

991. 135/991/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli z gminy Przecław” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.
992. 135/992/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie dla szkół z gminy wiejskiej Mielec” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.
993. 135/993/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Twórczy uczeń w aktywnej szkole” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.
994. 135/994/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 29 w Przecławiu na rzecz VITALIS OPTYK Witold Chrabąszcz.
995. 135/995/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia indywidulanych stawek czynszu za wynajem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego.
996. 135/996/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie nadania Statutu  Powiatowemu Centrum Pomocy  Rodzinie w Mielcu.
997. 135/997/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w listopadzie i grudniu 2017 roku.
998. 135/998/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki  zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 roku.
999. 135/999/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu mieleckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz upoważnienie Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1000. 135/1000/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
1001. 135/1001/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1002.

136/1002/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szpitala im. Edmunda Biernackiego w Mielcu do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na przebudowę i remont części budynku Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1003.

136/1003/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu – pana Radosława Kluzy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

1004.

136/1004/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych pani Krystyny Florek do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowy start – lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

1005.

136/1005/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

1006.

136/1006/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

1007.

136/1007/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

1008.

136/1008/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1009.

137/1009/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1010.

137/1010/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1011.

138/1011/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie opłat za posiłki w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

1012.

138/1012/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
i skierowania do konsultacji społecznych.

1013

138/1013/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu i skierowania do konsultacji społecznych.

1014

138/1014/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku.

 

L.P.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1015.

139/1015/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku

1016.

139/1016/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzi pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów fałdowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku

1017.

139/1017/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1018.

139/1018/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

1019.

139/1019/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

 

 

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 134_985_2017.pdf 172,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_986_2017.pdf 602,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_987_2017.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_988_2017.pdf 445,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_989_2017.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_990_2017.pdf 340,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_991_2017.pdf 97,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_992_2017.pdf 93,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_993_2017.pdf 92,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_994_2017.pdf 38,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_995_2017.pdf 101,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_996_2017.pdf 221,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_997_2017.pdf 285,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_998_2017.pdf 287,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_999_2017.pdf 148,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_1000_2017.pdf 3,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_1001_2017.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1002_2017.pdf 44,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1003_2017.pdf 92,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1004_2017.pdf 91,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1005_2017.pdf 527,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1006_2017.pdf 466,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1007_2017.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1008_2017.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 137_1009_2017.pdf 147,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 137_1010_2017.pdf 160,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1011_2017.pdf 65,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1012_2017.pdf 351,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1013_2017.pdf 390,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1014_2017.pdf 197,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1015_2017.pdf 55,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1016_2017.pdf 384,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1017_2017.pdf 281,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1018_2017.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1019_2017.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz