2017-11-08

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

985.

134/985/2017

10 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

986. 134/986/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, szkoły podstawowej specjalnej  oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z dniem 1 września 2017 r.
987. 134/987/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.
988. 134/988/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
989. 134/989/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Mieleckiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

990.

135/990/2017

15 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

991. 135/991/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli z gminy Przecław” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.
992. 135/992/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie dla szkół z gminy wiejskiej Mielec” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.
993. 135/993/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Twórczy uczeń w aktywnej szkole” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.
994. 135/994/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 29 w Przecławiu na rzecz VITALIS OPTYK Witold Chrabąszcz.
995. 135/995/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia indywidulanych stawek czynszu za wynajem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego.
996. 135/996/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie nadania Statutu  Powiatowemu Centrum Pomocy  Rodzinie w Mielcu.
997. 135/997/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w listopadzie i grudniu 2017 roku.
998. 135/998/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki  zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 roku.
999. 135/999/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu mieleckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz upoważnienie Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1000. 135/1000/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
1001. 135/1001/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1002.

136/1002/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szpitala im. Edmunda Biernackiego w Mielcu do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na przebudowę i remont części budynku Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1003.

136/1003/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu – pana Radosława Kluzy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

1004.

136/1004/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych pani Krystyny Florek do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowy start – lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

1005.

136/1005/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

1006.

136/1006/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

1007.

136/1007/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

1008.

136/1008/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1009.

137/1009/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1010.

137/1010/2017

17 listopada 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1011.

138/1011/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie opłat za posiłki w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

1012.

138/1012/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
i skierowania do konsultacji społecznych.

1013

138/1013/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu i skierowania do konsultacji społecznych.

1014

138/1014/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku.

 

L.P.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1015.

139/1015/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku

1016.

139/1016/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzi pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów fałdowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku

1017.

139/1017/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

1018.

139/1018/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

1019.

139/1019/2017

28 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

 

 

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 134_985_2017.pdf 172,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_986_2017.pdf 602,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_987_2017.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_988_2017.pdf 445,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 134_989_2017.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_990_2017.pdf 340,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_991_2017.pdf 97,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_992_2017.pdf 93,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_993_2017.pdf 92,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_994_2017.pdf 38,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_995_2017.pdf 101,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_996_2017.pdf 221,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_997_2017.pdf 285,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_998_2017.pdf 287,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_999_2017.pdf 148,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_1000_2017.pdf 3,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 135_1001_2017.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1002_2017.pdf 44,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1003_2017.pdf 92,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1004_2017.pdf 91,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1005_2017.pdf 527,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1006_2017.pdf 466,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1007_2017.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 136_1008_2017.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 137_1009_2017.pdf 147,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 137_1010_2017.pdf 160,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1011_2017.pdf 65,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1012_2017.pdf 351,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1013_2017.pdf 390,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 138_1014_2017.pdf 197,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1015_2017.pdf 55,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1016_2017.pdf 384,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1017_2017.pdf 281,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1018_2017.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 139_1019_2017.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się