2017-10-12

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

953.

128/953/2017

 5 października 2017

w sprawie przyznania nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego

954.

128/954/2017

5 października 2017

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

955. 128/955/2017 5 października 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku
956. 128/956/2017 5 października 2017 w sprawie wyrażenia zgody  na wejście w teren w celu budowy kabla światłowodowego na działce nr 1596/1 położonej w Mielcu obręb 2 Osiedle stanowiącej własność  Powiatu Mieleckiego
957. 128/957/2017 5 października 2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
958. 129/958/2017 5 października 2017 w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

959.

130/959/2017

 13 października 2017

w sprawie rozpatrzenia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

960. 130/960/2017 13 października 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
961. 130/961/2017 13 października 2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/954/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 5 października 2017 r. oraz w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
962. 130/962/2017 13 października 2017 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Puiblicznego Zakładu w Mielcu
963. 130/963/2017 13 października 2017 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
964. 130/964/2017 13 października 2017 w sprawie likwidacji środka trwałego
965. 130/965/2017 13 października 2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego w 2017 roku organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

966. 131/966/2017 19 października 2017 w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą przez Powiat Mielecki działkę o nr ewidencyjnym 112/3, położoną w Glinach Wielkich, gm. Borowa na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej  Nr 1 147 R Gliny Wielkie – Ostrówek – Gawłuszowice

967.

131/967/2017

19 października 2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

968. 131/968/2017 19 października 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok
969. 131/969/2017 19 października 2017 wsprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto  Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

970. 132/970/2017 24 października 2017 w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

971.

132/971/2017

24 października 2017

w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego do Powiatowej Rady Działalności PożytkuPublicznego Powiatu Mieleckiego

972. 132/972/2017 24 października 2017 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, określenia jej składu osobowego oraz siedziby, na adres której doręcza się projekty dokumentów do zaopiniowania
973. 132/973/2017 24 października 2017 w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pn. „Powiatowe zawody w piłce nożnej o puchar Wicestarosty Powiatu Mieleckiego” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
974. 132/974/2017 24 października 2017 w sprawie wyrażenia zgody na dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu
975. 132/975/2017 24 października 2017 w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

976. 133/976/2017 31 października 2017 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2016/2017
977. 133/977/2017 31 października 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku
978. 133/978/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
979. 133/979/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
980. 133/980/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
981. 133/981/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
982. 133/982/2017 31 października 2017 upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
983. 133/983/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć.
984. 133/984/2017 31 października 2017 w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie na 2017 rok.

 

Załączniki

  Uchwała Nr 128_953_2017.pdf 62,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_954_2017.pdf 239,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_955_2017.pdf 57,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_956_2017.pdf 169 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_957_2017.pdf 74,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 129_958_2017.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_959_2017.pdf 758,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_960_2017.pdf 126,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_961_2017.pdf 268,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_962_2017.pdf 45,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_963_2017.pdf 39,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_964_2017.pdf 82,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_965_2017.pdf 61,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_966_2017.pdf 123,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_967_2017.pdf 401,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_968_2017.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_969_2017.pdf 121,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_970_2017.pdf 767,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_971_2017.pdf 35,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_972_2017.pdf 67,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_973_2017.pdf 36,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_974_2017.pdf 50,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_975_2017.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_976_2017.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_977_2017.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_978_2017.pdf 44,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_979_2017.pdf 43,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_980_2017.pdf 47,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_981_2017.pdf 49,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_982_2017.pdf 48,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_983_2017.pdf 45,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_984_2017.pdf 291,46 KB (pdf) szczegóły pobierz