2017-10-12

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

953.

128/953/2017

 5 października 2017

w sprawie przyznania nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego

954.

128/954/2017

5 października 2017

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

955. 128/955/2017 5 października 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku
956. 128/956/2017 5 października 2017 w sprawie wyrażenia zgody  na wejście w teren w celu budowy kabla światłowodowego na działce nr 1596/1 położonej w Mielcu obręb 2 Osiedle stanowiącej własność  Powiatu Mieleckiego
957. 128/957/2017 5 października 2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
958. 129/958/2017 5 października 2017 w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

959.

130/959/2017

 13 października 2017

w sprawie rozpatrzenia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

960. 130/960/2017 13 października 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
961. 130/961/2017 13 października 2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/954/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 5 października 2017 r. oraz w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
962. 130/962/2017 13 października 2017 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Puiblicznego Zakładu w Mielcu
963. 130/963/2017 13 października 2017 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
964. 130/964/2017 13 października 2017 w sprawie likwidacji środka trwałego
965. 130/965/2017 13 października 2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego w 2017 roku organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

966. 131/966/2017 19 października 2017 w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą przez Powiat Mielecki działkę o nr ewidencyjnym 112/3, położoną w Glinach Wielkich, gm. Borowa na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej  Nr 1 147 R Gliny Wielkie – Ostrówek – Gawłuszowice

967.

131/967/2017

19 października 2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

968. 131/968/2017 19 października 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok
969. 131/969/2017 19 października 2017 wsprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto  Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

970. 132/970/2017 24 października 2017 w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

971.

132/971/2017

24 października 2017

w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego do Powiatowej Rady Działalności PożytkuPublicznego Powiatu Mieleckiego

972. 132/972/2017 24 października 2017 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, określenia jej składu osobowego oraz siedziby, na adres której doręcza się projekty dokumentów do zaopiniowania
973. 132/973/2017 24 października 2017 w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pn. „Powiatowe zawody w piłce nożnej o puchar Wicestarosty Powiatu Mieleckiego” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
974. 132/974/2017 24 października 2017 w sprawie wyrażenia zgody na dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu
975. 132/975/2017 24 października 2017 w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

976. 133/976/2017 31 października 2017 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2016/2017
977. 133/977/2017 31 października 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku
978. 133/978/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
979. 133/979/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
980. 133/980/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
981. 133/981/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
982. 133/982/2017 31 października 2017 upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
983. 133/983/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć.
984. 133/984/2017 31 października 2017 w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie na 2017 rok.

 

Załączniki

  Uchwała Nr 128_953_2017.pdf 62,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_954_2017.pdf 239,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_955_2017.pdf 57,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_956_2017.pdf 169 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 128_957_2017.pdf 74,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 129_958_2017.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_959_2017.pdf 758,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_960_2017.pdf 126,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_961_2017.pdf 268,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_962_2017.pdf 45,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_963_2017.pdf 39,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_964_2017.pdf 82,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 130_965_2017.pdf 61,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_966_2017.pdf 123,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_967_2017.pdf 401,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_968_2017.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 131_969_2017.pdf 121,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_970_2017.pdf 767,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_971_2017.pdf 35,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_972_2017.pdf 67,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_973_2017.pdf 36,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_974_2017.pdf 50,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 132_975_2017.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_976_2017.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_977_2017.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_978_2017.pdf 44,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_979_2017.pdf 43,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_980_2017.pdf 47,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_981_2017.pdf 49,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_982_2017.pdf 48,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_983_2017.pdf 45,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 133_984_2017.pdf 291,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się