2017-09-13

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

929.

125/929/2017

 8 września 2017

w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

930.

125/930/2017

8 września 2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/570/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie powołania Komisji ds. Nagród

931. 125/931/2017 8 września 2017 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
932. 125/932/2017 8 września 2017 w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu
933. 125/933/2017 8 września 2017 w sprawie wygaszenia zgody na obciążenie prawem służebności przesyłu działki nr 2087/1 położonej w Mielcu obręb 1 Stare Miasto
934. 125/934/2017 8 września 2017 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
935. 125/935/2017 8 września 2017 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 143R relacji Gawłuszowice - Chrząstów – Mielec
936. 125/936/2017 8 września 2017 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
937. 125/937/2017 8 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

938.

126/938/2017

 20 września 2017

w sprawie ustalania zasad obniżania czynszu za dzierżawę lub wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego - TRACI MOC Uchwałą nr 135/995/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

939. 126/938/2017 20 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia części działki nr 64/11 oraz części działki nr 64/19 położonych w Mielcu przy ul. Partyzantów stanowiących własność Powiatu Mieleckiego
940. 126/940/2017 20 września 2017 w sprawiewyrażenia zgody na podpisanie umowy na wejście w teren w celu budowy kabla telekomunikacyjnego na działce nr 2087/1 stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego
941. 126/941/2017 20 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wejście w teren w celu budowy kabla telekomunikacyjnego na działce nr 2086/4 stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego
942. 126/942/2017 20 września 2017 w sprawie udzielenia pełniącemu obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Szkolno - Wychowawczego w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu
943. 126/943/2017 20 września 2017 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiegodo Powiatowej Rady Działalności PożytkuPublicznego Powiatu Mieleckiego
944. 126/944/2017 20 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

945.

127/945/2017

 27 września 2017

w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  OŚ PRIORYTETOWA IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Konkurs nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

946. 127/946/2017  27 września 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy
947. 127/947/2017  27 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.
948. 127/948/2017  27 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego
949. 127/949/2017  27 września 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok
950. 127/950/2017  27 września 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego
951. 127/951/2017  27 września 2017 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwałybudżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej
952. 127/952/2017  27 września 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Mielcu

 

Załączniki

  Uchwała Nr 125_929_2017 43,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_930_2017 53,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_931_2017 549,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_932_2017 86,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_933_2017 106,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_934_2017 43,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_935_2017 42,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_936_2017 42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_937_2017 167,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_938...17 - UCHYLONA 57,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_939_2017 204,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_940_2017 186,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_941_2017 139,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_942_2017 48,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_943_2017 163,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_944_2017 70,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_945_2017 80,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_946_2017 51,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_947_2017 408,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_948_2017 516,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_949_2017 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_950_2017 392,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_951_2017 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabele do planu budżetu na 2018 62,79 KB (rar) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_952_2017 133,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się