2017-09-13

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

929.

125/929/2017

 8 września 2017

w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

930.

125/930/2017

8 września 2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/570/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie powołania Komisji ds. Nagród

931. 125/931/2017 8 września 2017 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
932. 125/932/2017 8 września 2017 w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu
933. 125/933/2017 8 września 2017 w sprawie wygaszenia zgody na obciążenie prawem służebności przesyłu działki nr 2087/1 położonej w Mielcu obręb 1 Stare Miasto
934. 125/934/2017 8 września 2017 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
935. 125/935/2017 8 września 2017 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 143R relacji Gawłuszowice - Chrząstów – Mielec
936. 125/936/2017 8 września 2017 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
937. 125/937/2017 8 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

938.

126/938/2017

 20 września 2017

w sprawie ustalania zasad obniżania czynszu za dzierżawę lub wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego - TRACI MOC Uchwałą nr 135/995/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

939. 126/938/2017 20 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia części działki nr 64/11 oraz części działki nr 64/19 położonych w Mielcu przy ul. Partyzantów stanowiących własność Powiatu Mieleckiego
940. 126/940/2017 20 września 2017 w sprawiewyrażenia zgody na podpisanie umowy na wejście w teren w celu budowy kabla telekomunikacyjnego na działce nr 2087/1 stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego
941. 126/941/2017 20 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wejście w teren w celu budowy kabla telekomunikacyjnego na działce nr 2086/4 stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego
942. 126/942/2017 20 września 2017 w sprawie udzielenia pełniącemu obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Szkolno - Wychowawczego w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu
943. 126/943/2017 20 września 2017 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiegodo Powiatowej Rady Działalności PożytkuPublicznego Powiatu Mieleckiego
944. 126/944/2017 20 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

945.

127/945/2017

 27 września 2017

w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  OŚ PRIORYTETOWA IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Konkurs nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

946. 127/946/2017  27 września 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy
947. 127/947/2017  27 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.
948. 127/948/2017  27 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego
949. 127/949/2017  27 września 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok
950. 127/950/2017  27 września 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego
951. 127/951/2017  27 września 2017 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwałybudżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej
952. 127/952/2017  27 września 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Mielcu

 

Załączniki

  Uchwała Nr 125_929_2017 43,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_930_2017 53,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_931_2017 549,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_932_2017 86,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_933_2017 106,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_934_2017 43,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_935_2017 42,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_936_2017 42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 125_937_2017 167,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_938...17 - UCHYLONA 57,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_939_2017 204,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_940_2017 186,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_941_2017 139,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_942_2017 48,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_943_2017 163,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 126_944_2017 70,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_945_2017 80,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_946_2017 51,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_947_2017 408,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_948_2017 516,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_949_2017 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_950_2017 392,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_951_2017 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabele do planu budżetu na 2018 62,79 KB (rar) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 127_952_2017 133,99 KB (pdf) szczegóły pobierz