2017-08-11

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

905.

122/905/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania puiblicznego pod nazwą Orkiestra Dęta Dobrynin poznaje kulturę krajów bałkańskich, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodziezty, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna.

906.

122/906/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie wydania opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Mielcu.

907.

122/907/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 604/1 o pow. 0,0042 ha oraz działki nr 605/1 o pow. 0,0061 ha położonych w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa.

908.

122/908/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 530/3 o pow. 0,0056 ha oraz działki nr 543/6 o pow. 0,0069 ha położonych w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa.

909. 122/909/2017 1 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

910.

123/910/2017

 22 sierpnia 2017

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu

911. 123/911/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu
912. 123/912/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
913. 123/913/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
914. 123/914/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim
915. 123/915/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego
916. 123/916/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego na rzecz NZOZ OSTEOMED znajdującego się w Przychodni Nr 2 w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 10
917. 123/917/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego na rzecz NZOZ GIN-KOPER znajdującego się w Przychodni Nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego 17
918. 123/918/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
919. 123/919/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2017r
920. 123/920/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok
921. 123/921/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok
922. 123/922/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego
923. 123/923/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
924. 123/924/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego
925. 123/925/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego
926. 123/926/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

927.

124/927/2017

30 sierpnia 2017

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za przejętą przez Powiat Mielecki działkę o nr ewidencyjnym 112/3, położoną w Glinach Wielkich, gm. Borowa na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1 147 R Gliny Wielkie - Ostrówek - Gawłuszowice

928.

124/928/2017

30 sierpnia 2017

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

 

Załączniki

  Uchwała Nr 122_905_2017 56,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_906_2017 41,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_907_2017 51,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_908_2017 47,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_909_2017 208,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_910_2017 40,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_911_2017 84,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_912_2017 58,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_913_2017 58,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_914_2017 89,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_915_2017 153,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_916_2017 38,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_917_2017 40,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_918_2017 197,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_919_2017 5,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_920_2017 280,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_921_2017 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_922_2017 397,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_923_2017 85,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_924_2017 84,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_925_2017 78,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_926_2017 368,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 124_927_2017 34,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 124_928_2017 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się