2017-08-11

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

905.

122/905/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania puiblicznego pod nazwą Orkiestra Dęta Dobrynin poznaje kulturę krajów bałkańskich, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodziezty, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna.

906.

122/906/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie wydania opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Mielcu.

907.

122/907/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 604/1 o pow. 0,0042 ha oraz działki nr 605/1 o pow. 0,0061 ha położonych w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa.

908.

122/908/2017

1 sierpnia 2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 530/3 o pow. 0,0056 ha oraz działki nr 543/6 o pow. 0,0069 ha położonych w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa.

909. 122/909/2017 1 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

910.

123/910/2017

 22 sierpnia 2017

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu

911. 123/911/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu
912. 123/912/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
913. 123/913/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
914. 123/914/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim
915. 123/915/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego
916. 123/916/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego na rzecz NZOZ OSTEOMED znajdującego się w Przychodni Nr 2 w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 10
917. 123/917/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego na rzecz NZOZ GIN-KOPER znajdującego się w Przychodni Nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego 17
918. 123/918/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
919. 123/919/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2017r
920. 123/920/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok
921. 123/921/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok
922. 123/922/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego
923. 123/923/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
924. 123/924/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego
925. 123/925/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego
926. 123/926/2017 22 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

927.

124/927/2017

30 sierpnia 2017

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za przejętą przez Powiat Mielecki działkę o nr ewidencyjnym 112/3, położoną w Glinach Wielkich, gm. Borowa na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1 147 R Gliny Wielkie - Ostrówek - Gawłuszowice

928.

124/928/2017

30 sierpnia 2017

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

 

Załączniki

  Uchwała Nr 122_905_2017 56,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_906_2017 41,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_907_2017 51,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_908_2017 47,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 122_909_2017 208,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_910_2017 40,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_911_2017 84,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_912_2017 58,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_913_2017 58,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_914_2017 89,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_915_2017 153,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_916_2017 38,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_917_2017 40,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_918_2017 197,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_919_2017 5,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_920_2017 280,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_921_2017 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_922_2017 397,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_923_2017 85,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_924_2017 84,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_925_2017 78,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 123_926_2017 368,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 124_927_2017 34,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 124_928_2017 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz