2017-02-09

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

1. Uchwała nr XVI/39/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu mieleckiego 

 

2. Uchwała nr XVI/40/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat mielecki na 2017 rok.

 

3. Uchwała Nr III/392/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego w zakresie § 3 i § 4.

 

4. Uchwała Nr III/393/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr 96/685/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań – w całości. 

 

5. Uchwała Nr VI/777/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie - po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego, stwierdzająca nieważność § 1 pkt 2 wskazanej wyżej uchwały w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie przepisowi § 4 ust. 1 uchwały nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego.

 

6. Uchwała Nr VI/778/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr 102/746/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań – w całości.

 

7. Uchwała Nr VI/779/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr 102/745/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań – w całości.

 

8. Uchwała  Nr XVI/93/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.

 

9. Uchwała  Nr XVI/130/2017 z dnia 29 maja 2017 roku składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu na 2016 roku.

 

10. Uchwała nr XVI/176/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mielecu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 

11. Uchwała XVI/286/2017 z 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na rok 2018.

 

12. Uchwała XVI/287/2017 z 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat mielecki na rok 2018.

 

13. Uchwała XVI/288/2017 z 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na rok 2018

 

 

 

Załączniki

  1. Uchwała nr XVI/39/2017 107,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała nr XVI/40/2017 121,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała Nr III/392/2017 241,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała Nr III/393/2017 287,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała Nr VI_777_2017 256,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała Nr VI_778_2017 135,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała Nr VI_779_2017 259,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała nr XVI/93/2017 209,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała nr XVI/130/2017 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Opinia RIO XVI/176/2017 187,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Opinia_RIO_proj..._budżet_2018 243,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Opinia_RIO_deficyt_2018 120,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Opinia_RIO_WPF_2018 162,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się