2015-12-14

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

1. Uchwała nr XVI/242/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na rok 2016

 

2. Uchwała nr XVI/243/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstwionym wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na rok 2016.

 

3. Uchwała nr XVI/244/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstwionego przez powiat mielecki na rok 2016

 

4. Uchwała nr XVI/7/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu mieleckiego.

 

5. Uchwała nr XVI/8/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstwionego przez powiat mielecki na rok 2016

 

6. Uchwała nr XVI/76/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu na rok 2015.

 

7. Uchwała nr XVI/120/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 

8. Uchwała nr XVI/155/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 sierpnia  2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Mieleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

 

9. Uchwała nr XVI/238/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

 

10. Uchwała nr XVI/239/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , przedstwionym wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na rok 2017.

 

11. Uchwała nr XVI/240/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstwionego przez powiat mielecki na rok 2017.

Załączniki

  Uchwała XVI2422015...na 2016 r.pdf 261,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI2432015...na 2016 r.pdf 136,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI2442015...na 2016 r.pdf 113,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO nr XVI/7/2016 114,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO nr XVI/8/2016 125,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVI.76.2016 169,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI.120.2016 171,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI/155/2016 182,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO XVI.238.2016 342,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO XVI.239.2016 261,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO XVI.240.2016 110,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się