2017-12-18

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

ZAWIADOMIENIE

 

Rady Powiatu Mieleckiego

odbędzie się w dniu

 29 grudnia 2017 r. o godz. 8.00

 

w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania)

przy ul. Wojska Polskiego 2 b

 

Tematyka Obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

2.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
na 2017 rok.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

5.     Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok:

1)     przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

2)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

3)   przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu oraz ewentualnych wniosków Komisji i radnych o proponowanych zmianach w projekcie uchwały budżetowej;

4)   przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;

5)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian;

6)   przegłosowanie zgłoszonych poprawek;

7)    głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2018-2020”.

14.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.

15.Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Załączniki

  ZAWIADOMIENIE.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz