2018-02-01

XXXIX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

ZAWIADOMIENIE
XXXIX SESJA 
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu 
7 lutego 2018r. o godz. 13.00
 
 
w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) 
przy ul. Wojska Polskiego 2 b
 
 
TEMATYKA OBRAD:
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.
10. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu składana na podstawie § 16 Uchwały Nr XXXVII/303/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Mielecki. 
11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
 
OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Załączniki

  ZAWIADOMIENIE.doc 73,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się