2018-02-01

XXXIX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

ZAWIADOMIENIE
XXXIX SESJA 
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu 
7 lutego 2018r. o godz. 13.00
 
 
w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) 
przy ul. Wojska Polskiego 2 b
 
 
TEMATYKA OBRAD:
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.
10. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu składana na podstawie § 16 Uchwały Nr XXXVII/303/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Mielecki. 
11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
 
OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Załączniki

  ZAWIADOMIENIE.doc 73,5 KB (doc) szczegóły pobierz