2018-03-09

XL Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

ZAWIADOMIENIE
XL SESJA 
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu 
 22 marca 2018 r. o godz. 11.00
 
w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) 
przy ul. Wojska Polskiego 2 b
 
 
TEMATYKA OBRAD:
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. 
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 25 stycznia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2017 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej  na rok 2018 i:
a) Roczną oceną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy 
ul. Kocjana 15 za rok 2017 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu;
b) Sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2017 rok;
c) Sprawozdaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2017.
14. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
15. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności podległej jednostki oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mieleckim za okres 2017 roku.
16. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu za rok 2017.
17. Stan sanitarny Powiatu Mieleckiego 2017 rok.
18. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Mieleckiego w roku 2017.
19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2017 r.
20. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
 
OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Załączniki

  ZAWIADOMIENIE 76 KB (doc) szczegóły pobierz