Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z III, IV i V posiedzenia Rady
Zobacz szczegółowe protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
30.05.2018 więcej
Protokół z II posiedzenia Rady
W dniu 28 listopada 2017 roku odbyło się II posiedzenie Rady
Działalności Pożytku Publicznego
15.01.2018 więcej
Protokół z I posiedzenia Rady
W dniu 6 listopada 2017 roku odbyło się I posiedzenie Rady
Działalności Pożytku Publicznego
30.11.2017 więcej
Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 2017-2020
Zarząd Powiatu Mieleckiego w dniu 24 października 2017 r.
powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Mieleckiego na kadencję 2017-2020
24.10.2017 więcej
Przedstawiciele Rady Powiatu Mieleckiego
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Mieleckiego - uchwała z dnia 6 października 2017 r.
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie - wybory do RDPPPM
Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów
na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Mieleckiego
18.09.2017 więcej
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Mieleckiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym
powołanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego na wspólny wniosek
co najmniej 5 organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się