Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z II posiedzenia Rady
W dniu 28 listopada 2017 roku odbyło się II posiedzenie Rady
Działalności Pożytku Publicznego
15.01.2018 więcej
Protokół z I posiedzenia Rady
W dniu 6 listopada 2017 roku odbyło się I posiedzenie Rady
Działalności Pożytku Publicznego
30.11.2017 więcej
Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 2017-2020
Zarząd Powiatu Mieleckiego w dniu 24 października 2017 r.
powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Mieleckiego na kadencję 2017-2020
24.10.2017 więcej
Przedstawiciele Rady Powiatu Mieleckiego
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Mieleckiego - uchwała z dnia 6 października 2017 r.
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie - wybory do RDPPPM
Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów
na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Mieleckiego
18.09.2017 więcej
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Mieleckiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym
powołanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego na wspólny wniosek
co najmniej 5 organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.09.2017 więcej