Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 27.07.2018 wydał decyzję nr
606/2018, AB.6740.495.2018.SSZ zatwierdzającą projekt budowlany
w miejscowości Partynia.
31.07.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 16.07.2018 wydał decyzję nr
571/2018, AB.6740.453.2018.SSZ zatwierdzającą projekt budowlany
w miejscowości Partynia.
18.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości
Stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania
w najem w trybie bezprzetargowym na okres 33 miesięcy (dot.
budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. 140/1 poł. Kiełków,
gm. Przecław)
18.07.2018 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
o wyłożeniu projektu operatu opisowo kartograficznego
ewidencji gruntów i budynków dla gminy Mielec, powiat
mielecki, województwo podkarpackie.
10.07.2018 więcej
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni o pozwolenia wodnoprawnego znak:
RZ.ZUZ.2.421.165.2018.PP z dnia 02.07.2018
05.07.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w 22.06.2018 wydał decyzję nr
494/2018, AB.6740.472.2018.MS zatwierdzającą projekt budowlany
w miejscowości Sadkowa Góra.
28.06.2018 więcej
Stypendia sportowe przyznane
Zobacz listę zawodników, którzy otrzymali stypendia sportowe.
25.06.2018 więcej
Informacja o złożeniu wniosku
Zgodnie z § 6 ust. 2 Uchwały nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu
Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków podaje się
do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14.06.2018 więcej
PCPR | Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
W dniu 7 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu Mieleckiego dokonał
wyboru oferty wramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na
zlecanie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2018
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
11.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 7.06.2018 wydał decyzję nr
436/2018, AB.6740.364.2018 zatwierdzającą projekt budowlany -
budowa mostu na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin
08.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się