Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Punkty pomocy prawnej, godziny otwarcia.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 94 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 1 grudnia 2017 roku
W sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim
03.01.2018 więcej
Uchwała Zarządu Powiatu
Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie
Mieleckim w 2018 roku.
29.11.2017 więcej
Skład Komisji Konkursowej
Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 138/1014/2017
powołująca skład komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018
roku
24.11.2017 więcej
Komunikat - zaproszenie
Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
wskazania 2 osób do komisji konkursowej z zakresu prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018
r.
06.11.2017 więcej
Konkurs ofert
na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Mieleckim w 2018 roku.
31.10.2017 więcej
Nieodpłatna pomocy prawna w 2017 roku
Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Mieleckiego
funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, zakładający
stworzenie ogólnopolskiego systemu pomocy i edukacji prawnej.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim
ustanawia się na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
05.01.2017 więcej
ROZLICZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZA 2016 ROK
Organizacje pozarządowe, które prowadziły nieodpłatną pomoc
prawną w Powiecie Mieleckim w 2016 roku winny złożyć
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
02.01.2017 więcej
Uchwała nr 92/643/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji
pozarządowych na realizację zadania publicznego o charakterze
pożytku publicznego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej w Powiecie Mieleckim w 2017 roku oraz powierzenie
wybranym organizacjom prowadzenie w/w punktów
07.12.2016 więcej
Uchwała nr 85/582/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacjom pozarządowym prowadzenie trzech punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2017 roku"
19.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się