2015-06-17

Transport, zezwolenia

 

Poniżej umieszczono załączniki w poszczególnych kategoriach:

 

DROGI

 

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego
 2. Zawiadomienie o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu
 
 
IMPREZY NA DROGACH
 
 3. Plan bezpieczeństwa imprezy
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 5. Zobowiązanie organizatora
 
 
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
 
 6. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 7. Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy
 8. Uzyskanie przedłużenia terminu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 9. Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy, wymianę, wtórnik.
 10. Wniosek o wpis do rejestru OSK
 
 
ZAŚWIADCZENIA
 
 11. Uzyskanie zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych osób/rzeczy na potrzeby własne
 12. Zgłoszenie zmian do zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych osób/rzeczy na potrzeby własne
 
 
ZEZWOLENIA
 
 13. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 14. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 15. Uzyskanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
 16. Załącznik KP-1 - wniosek o wydanie karty parkingowej
 17. Załącznik OSK-1 - wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 18. Załącznik LI-1 - wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 19. Załącznik TR-1 - wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy/spedycji
 20. Załącznik TR-2 - oświadczenie o zamiarze zatrudnienia
 21. Załącznik TR-3 - wykaz pojazdów do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy
 22. Załącznik TR-4 - wykaz pojazdów do licencji na krajowy transport drogowy osób
 23. Załącznik TR-5 - wniosek o wydanie wypisu do posiadanej licencji na krajowy transport drogowy
 24. Załącznik TR-6 - wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy/spedycji
 25. Załącznik TR-7 - wniosek o wydanie wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
 26. Załącznik ZPW-1 - wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne
 27. Załącznik ZPW-2 - wykaz pojazdów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 28. Załącznik ZR-1 - wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
 29. Załącznik ZRS-1 - wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Załączniki

  1. Wniosek o zatwie...drogowego.pdf 229,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Zawiadomienie o ...cji ruchu.pdf 222,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Plan bezpieczens...a imprezy.pdf 153,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Wniosek o wydani...zczegolny.pdf 265,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Zobowiązanie organizatora.pdf 41,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uzyskanie zaswia...kierowcow.pdf 164,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uzyskanie legity...uki jazdy.pdf 98,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uzyskanie przedl...uki jazdy.pdf 104,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Wniosek o przedl..._ wtornik.pdf 230,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Wniosek o wpis ...estru OSK.pdf 39,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Uzyskanie zaswi...by wlasne.pdf 123,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Zgloszenie zmia...by wlasne.pdf 124,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Udzielenie zezw... drogowym.pdf 120,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Udzielenie zezw... drogowym.pdf 121,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uzyskanie karty...osprawnej.pdf 109,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Wniosek o wydan...owej_KP-1.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  17. Zalacznik OSK-1...estru OSK.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  18. Wniosek o przed...acji_LI-1.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  19. Wniosek o udzie...ncji_TR-1.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  20. Oswiadczenie o ...cow_TR-2a.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  21. Wykaz pojazdow ...eczy_TR-3.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  22. Wykaz pojazdow ...osob_TR-4.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  23. Wniosek o wydan...ncji_TR-5.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  24. Wniosek o wydan...ncji_TR-6.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  25. Wniosek o wydan...ncji_TR-7.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  26. Wniosek o wydan...sne_ZPW-1.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  27. Wykaz pojazdow ...ozy_ZPW-2.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  28. Wniosek o udzie...arna_ZR-1.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  29. Wniosek o udzie...lna_ZRS-1.doc 162 B (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się