2018-03-29

Nagranie dźwiękowe z sesji

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
 
2. Informacja na temat jakości powietrza w powiecie mieleckim w świetle prowadzonego postepowania
administracyjnego dotyczącego zmiany pozwolenia zintegrowanego dla firmy Kronospan Mielec Sp. z o.o.
 
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. 
 
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. 
 
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 25 stycznia 2018 roku.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
 
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2017 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej  na rok 2018 i:
 
a) Roczną oceną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15 za rok 2017 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu;
b) Sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2017 rok;
c) Sprawozdaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2017.
 
15. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
 
16.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności podległej jednostki oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mieleckim za okres 2017 roku.
 
17. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu za rok 2017.
 
18. Stan sanitarny Powiatu Mieleckiego 2017 rok.
 
19. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Mieleckiego w roku 2017.
 
20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2017 r.
 
21. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Multimedia

1_x264.mp4

Autor: Monika Piątek