2018-03-29

Nagranie dźwiękowe z sesji

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
 
2. Informacja na temat jakości powietrza w powiecie mieleckim w świetle prowadzonego postepowania
administracyjnego dotyczącego zmiany pozwolenia zintegrowanego dla firmy Kronospan Mielec Sp. z o.o.
 
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. 
 
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. 
 
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 25 stycznia 2018 roku.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
 
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2017 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej  na rok 2018 i:
 
a) Roczną oceną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15 za rok 2017 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu;
b) Sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2017 rok;
c) Sprawozdaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2017.
 
15. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
 
16.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności podległej jednostki oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mieleckim za okres 2017 roku.
 
17. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu za rok 2017.
 
18. Stan sanitarny Powiatu Mieleckiego 2017 rok.
 
19. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Mieleckiego w roku 2017.
 
20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2017 r.
 
21. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Multimedia

1_x264.mp4

Autor: Monika Piątek
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się