2018-02-12

Nagranie dźwiękowe z sesji

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

4. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu, a podmiotami wykonywującymi działalność leczniczą wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2016.

5. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy PSPR SPZ w Mielcu, a podmiotami wykonywującymi działalność leczniczą wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości na czas nieokreślony.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mieleckiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej w Mielcu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

Multimedia

Punkt 1

Autor: Monika Piątek