2018-01-03

Nagranie dźwiękowe z sesji

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

2.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
na 2017 rok.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok:

1)     przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

2)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

3)   przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu oraz ewentualnych wniosków Komisji i radnych o proponowanych zmianach w projekcie uchwały budżetowej;

4)   przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;

5)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian;

6)   przegłosowanie zgłoszonych poprawek;

7)    głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2018-2020”.

14.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.

15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Multimedia

Punkt 1

Autor: Monika Piątek
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się