2017-09-25

Nagranie dźwiękowe z sesji

V kadencja | 31.08.2017 | XXXIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

 

Załączone poniżej pliki dźwiękowe odnoszą się do niżej wymienionych punktów, które były omawiane podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Pliki są zapisane w formacie MP4.

 

 
TEMATYKA OBRAD:
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim
 
10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.
 
11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 27 czerwca 2017 r.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Pani Joanny Dagmary Rębisz na uchwałę nr 30/195/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie odwołania członka  Zarządu Powiatu Mieleckiego oraz uchwałę nr 30/196/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zwolnienia członka Zarządu Powiatu Mieleckiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Mieleckiego przed sądami administracyjnymi
 
14. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2017 r.
 
15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Multimedia

1_x264_001.mp4

Autor: Monika Piątek