2017-09-25

Nagranie dźwiękowe z sesji

V kadencja | 31.08.2017 | XXXIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

 

Załączone poniżej pliki dźwiękowe odnoszą się do niżej wymienionych punktów, które były omawiane podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Pliki są zapisane w formacie MP4.

 

 
TEMATYKA OBRAD:
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim
 
10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.
 
11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 27 czerwca 2017 r.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Pani Joanny Dagmary Rębisz na uchwałę nr 30/195/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie odwołania członka  Zarządu Powiatu Mieleckiego oraz uchwałę nr 30/196/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zwolnienia członka Zarządu Powiatu Mieleckiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Mieleckiego przed sądami administracyjnymi
 
14. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2017 r.
 
15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Multimedia

1_x264_001.mp4

Autor: Monika Piątek
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się