2017-09-25

Nagranie dźwiękowe z sesji

V kadencja | 12.07.2017 | XXXII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

 

Załączone poniżej pliki dźwiękowe odnoszą się do niżej wymienionych punktów, które były omawiane podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Pliki są zapisane w formacie MP4.

 

 
TEMATYKA OBRAD:

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 

2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu       Powiatu między sesjami. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

Multimedia

1_x264.mp4

Autor: Monika Piątek