2015-06-11

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Mielcu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216 oraz z 2014 r. poz. 590) Starostwo Powiatowe w Mielcu informuje o sposobach doręczania dokumentów elektronicznych.


 
Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych - wspólne dla wszystkich niżej wymienionych metod doręczania:


 
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

2. Akceptowalne formaty załączników:
 

 
.doc, .docx, .rtf dla MS Word,
.xls, .xlsx dla MS Excel,
.txt dokument tekstowy,
.gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
.pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
.zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
.rar pliki skompresowane w formacie RAR,
.ppt dla MS PowerPoint,
.odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
.ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
.odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
 

 
3. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Mielcu i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.


 
Metody doręczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Mielcu


 
 
I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):


 
http://www.epuap.gov.pl/
 
Adres ESP (skrytki ePUAP) Starostwa Powiatowego w Mielcu:
4rb2gaa99s
 


Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
 
• organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy;
 
• przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

 


 
Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:


 
1. Z powyższych usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).

 

2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta/
 
 

3. Dla zalogowanych użytkowników ePUAP w informacjach dotyczących danej usługi aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

 

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

 

5. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).


 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 

 
Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
 


II. Dostarczanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej

 

- bez Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)
- dotyczy tylko wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg i wniosków składanych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 

Adres poczty elektronicznej Starostwie Powiatowym w Mielcu:
 

 
starostwo@powiat-mielecki.pl


 
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 

 
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwa do przesłania za pomocą poczty elektronicznej - 20 MB.

 
III. Dostarczenie dokumentów elektronicznych osobiście do Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, Kancelaria ogólna - pokój 2, w godzinach:
 
 
Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30


 
na następujących informatycznych nośnikach danych:
 

  • pamięć masowa USB 1.1, 2.0,
  • płyta CD/DVD.


 
Klientowi wystawione zostanie Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) w postaci papierowej. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się