Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi doradztwa podatkowego i rachunkowego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
doradztwa podatkowego i rachunkowego w zakresie oceny
istniejącego stanu rozliczeń podatku VAT w Powiecie Mieleckim
oraz przeprowadzenie procedury odzyskania przez Powiat Mielecki
podatku od towarów i usług za lata 2012-2015
16.11.2016 więcej
Zaproszenie do składania oferty cenowej - opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje, że zamierza zlecić
opracowanie dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych
zadań: A. Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę mostu na potoku Rów w m. Grochowe, B. Wykonanie
dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę
Babulówkę w m. Sarnów, - wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę dla każdego zadania.
14.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa niszczarki
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę
niszczarki Kobra 400 WB dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
07.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż regałów metalowych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę i
montaż regałów metalowych.
07.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości Skarbu Państwa
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wycenę
nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z
tytułu użytkowania wieczystego”.
04.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa doradztwa technicznego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu pn.
„Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z
usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do
funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”
współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020
24.10.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - audyt energetyczny
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie audytu efektywności
energetycznej, kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji
projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Internatu w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu
07.10.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - ścinanie zawyżonych poboczy
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na mechaniczne
ściananie zawyżonych poboczy na drogach powiatowych na terenie
powiatu mieleckiego.
07.10.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - wykonanie koszulek i gadżetów promocyjnych z nadrukiem
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wykonanie i
dostarczenie koszulek i gadżetów promocyjnych z nadrukiem.
06.10.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice –
Chrząstów – Mielec w km 6 865 - 7 565 o długości 0,700 km
w m. Chrząstów
06.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się