Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 lutego
2017 roku o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie
Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5
09.02.2017 więcej
ZMIANY SKŁADU Rady Powiatu Mieleckiego V kadencji (od 2014 do 2016)
Zmiany składu Rady Powiatu Mieleckiego V (od 2014 do 2016 roku)
- opublikowane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura
Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
07.02.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 2/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
23 stycznia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu
wyborczym nr 5
30.01.2017 więcej
Postanowienie nr 16/2016 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 czerwca 2016
w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2016
roku
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
do Uchwały nr 5/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 21 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu
Mieleckiego
27.06.2016 więcej
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27 września 2014 r.
W sprawie inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
27.06.2016 więcej
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
O składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach dla
przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
27.06.2016 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 września 2014 r.
O składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
27.06.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się