Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Podaje się do publicznej wiadomości, że przez tutejszy organ
została wydana decyzja z dnia 18 października 2017 r. (nr
rejestru OŚ.6522.13.2017.MS) stwierdzająca wygaśnięcie
koncesji na wydobywanie piasku i żwiru ze złoża "Breń
Osuchowski - Galary"
23.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 106 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz budowę innych obiektów budowlanych, zmianę
ukształtowania terenu, składowanie materiałów oraz
wykonywanie innych robót (...)
18.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 105 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych
z oczyszczalni ścieków w m. Czermin (...)
06.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 104 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do
ziemi poprzez studnię chłonną (...) oraz na wykonanie
urządzeń wodnych - studni chłonnej (...)
06.10.2017 więcej
Obwieszczenie - ogłoszenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych oraz budowę innych obiektów budowlanych,
zmianę ukształtowania terenu, składowanie materiałów oraz
wykonywanie innych robót dla inwestycji pn. „Przebudowa linii
SN Mielec – Wola Mielecka w Podleszanach” na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki
06.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 102 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego oraz na
wykonanie wylotu dla zadania wykonanie przydomowej oczyszczalni
ścieków (...)
06.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 101 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z
nawierzchni drogi do ziemi oraz na wykonanie urządzeń wodnych
(...)
06.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 100 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz budowę innych obiektów budowlanych, zmianę
ukształtowania terenu, składowanie materialów oraz wykonywanie
innych robót (...)
06.10.2017 więcej
Wykaz wniosków
Z zakresu Ochrony Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji na
dofinansowanie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych zabytków na rok 2018.
06.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 96 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę oświetlenia
przejścia dla pieszych (kładki) przez rzekę Wisłokę (...) w
miejscowościach Mielec i Podleszany (...)
05.10.2017 więcej