Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 115 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód [...] Gmina: Radgoszcz.
21.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 122 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz budowę innych obiektów budowlanych (...)
20.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 112 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie piętrzenia wód istniejącym jazem na potoku
Ruda (...)
20.11.2017 więcej
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu:
Statutu Szpitala Specjalistycznego Im. Edmunda Biernackiego W
Mielcu
17.11.2017 więcej
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu:
Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu W Mielcu
17.11.2017 więcej
Raport z przeprowadzenia konsultacji projektu
„Program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
17.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 121 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
budowę innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie innych
robót (...)
16.11.2017 więcej
Obwieszczenie / Ogłoszenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 10.11.2017r. wydał
decyzję nr 860/2017 (nr sprawy AB.6740.815.2017)
zatwierdzającą projekt budowlany.
14.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie 103 | 2017 - Starosta Powiatu Mieleckiego
zawiadamia Strony postępowania, iż na złożony wniosek
pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. zostało wydane pozwolenie
wodnoprawne na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie
innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
rzeki Wisłoki (...)
13.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 119 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę sieci odcinka sieci
kanalizacji sanitarnejgrawitacyjunej i tłocznej wraz z
przepompownią oraz na wykonanie robót na obszarze narażonym na
niebezpieczenstwo powodzią (...)
10.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się