Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
w sprawie: zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla
oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla projektu
pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem
natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach
zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984
od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową
mostu na rzece Wisłoka”
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie / Ogłoszenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 31.10.2017r. wydał decyzję
nr 822/2017 (nr sprawy AB.6740.746.2017) zatwierdzającą projekt
budowlany.
08.11.2017 więcej
Konsultacje projektu
„Program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
31.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 111 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych (...)
27.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 110 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych, budowy innych obiektów budowlanych, zmianę
ukształtowania terenu, składowanie materiałów budowlanych
oraz wykonywanie innych robót (...)
25.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 108 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych, budowy innych obiektów budowlanych, zmianę
ukształtowania terenu, składowanie materiałów budowlanych
oraz wykonywanie innych robót (...)
25.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 107 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
budowy innych obiektów budowlanych, zmianę ukształtowania
terenu, składowanie materiałów budowlanych oraz wykonywanie
innych robót (...)
25.10.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 95 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
- wykonanie i przebudowa rowów przydrożnych drogi leśnej w m.
Dobrynin
25.10.2017 więcej
Obwieszczenie / Ogłoszenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 20 października 2017 r.
wydał decyzję nr 790/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i
udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą..
25.10.2017 więcej
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu:
"Program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"
24.10.2017 więcej