Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 122 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz budowę innych obiektów budowlanych (...)
20.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 112 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie piętrzenia wód istniejącym jazem na potoku
Ruda (...)
20.11.2017 więcej
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu:
Statutu Szpitala Specjalistycznego Im. Edmunda Biernackiego W
Mielcu
17.11.2017 więcej
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu:
Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu W Mielcu
17.11.2017 więcej
Raport z przeprowadzenia konsultacji projektu
„Program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
17.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 121 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
budowę innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie innych
robót (...)
16.11.2017 więcej
Obwieszczenie / Ogłoszenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 10.11.2017r. wydał
decyzję nr 860/2017 (nr sprawy AB.6740.815.2017)
zatwierdzającą projekt budowlany.
14.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie 103 | 2017 - Starosta Powiatu Mieleckiego
zawiadamia Strony postępowania, iż na złożony wniosek
pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. zostało wydane pozwolenie
wodnoprawne na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie
innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
rzeki Wisłoki (...)
13.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 119 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę sieci odcinka sieci
kanalizacji sanitarnejgrawitacyjunej i tłocznej wraz z
przepompownią oraz na wykonanie robót na obszarze narażonym na
niebezpieczenstwo powodzią (...)
10.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 118 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz budowę innych obiektów budowlanych,
zmianę ukształtowania terenu oraz wykonywanie innych robót
(...)
10.11.2017 więcej