Lista artykułów

Nazwa artykułu
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 147 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia
wodnego [...] obręb: Smoczka, Mielec.
21.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 142 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
[...] obręb: Rzędzianowice
21.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera projektu
Powiat Mielecki ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji
projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego”
14.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 134 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych
[...] obręb: Smoczka, Mielec
13.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 11.12.2017r. wydał decyzję
nr 944/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazu E. Leclerc.
Ul. Powstańców Warszawy, obręb 5 Smoczka
12.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 4.11.2017r. wydał decyzję
nr 916/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę. Partynia, gmina Radomyśl Wielki
07.12.2017 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej.
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie
przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania
publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych zaprasza się
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do
zgłaszania kandydatów na członka Komisji Przetargowej.
06.12.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego.
Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania
publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu
Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w
rodzinie zastępczej”
06.12.2017 więcej
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W ROKU 2018
Powiat Mielecki zaprasza projektodawców do składania wniosków
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został
wskazany jako realizator.
06.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 148 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód
opadowych [...] obręb: Przecław
06.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się