Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 6.02.2018 wydał decyzję nr
83/2018, AB.6740.18.2018/SSZ zezwalająca na budowę mostu na
potoku Wiśnia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1152R [...]
07.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 5.02.2018 wydał decyzję nr
69/2018, AB.6740.12.2018 zezwalająca na budowę budynku
warsztatu mechaniki pojazdowej.
07.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 29.12.2017 wydał decyzję nr
1004/2017 zatwierdzającą rozbudowę zakładu "Borimex".
06.02.2018 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 152 | 2018 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
budowę innych obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych
robót dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 80/3
położonej w miejscowości Książnice.
06.02.2018 więcej
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji
Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje o przyznaniu dotacji na
dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, realizowanych w 2018 roku.
05.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 29.12.2017 wydał decyzję
zatwierdzającą projekt budowlany: rozbudowę i przebudowę
budynku handlowo usługowego mieszkalnego wraz ze zmianą
użytkowania na budynej handlowo usługowo produkcyjny -
jubilerstwo. Miejscowość Wola Mielecka (AB.6740.1078.2017)
24.01.2018 więcej
Obwieszczenie
O wniesieniu odwołania od decyzji Starosty powiatu Mieleckiego.
(OŚ.6540.2.2017.MS)
24.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 28.12.2017 wydał decyzję nr
989/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę: rozbudowę i przebudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków.
08.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 02.01.2018 wydał decyzję
zatwierdzającą "Projekt robót geologicznych dla oceny
warunków geologiczno-inżynierskich podłoża", miejscowości:
Rzędzianowice, Złotniki, Chorzelów, Mielec
03.01.2018 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 154 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych. Gmina:
Radomyśl Wielki
21.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się