Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 7.03.2018 wydał decyzję nr
155/2018, AB.6740.75.2018.AK zatwierdzającą projekt budowlany -
budowa farmy fotowoltaicznej. Gmina: Gawłuszowice. Obręb 32
Krzemienica.
13.03.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 6.03.2018 wydał decyzję nr
146/2018, AB.6740.73.2018.AK zatwierdzającą projekt budowlany -
budowa farmy fotowoltaicznej. Gmina: Gawłuszowice. Obręb 32
Krzemienica.
09.03.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 28.02.2018 wydał decyzję nr
134/2018 zatwierdzającą projekt budowlany [...] w miejscowości
Przebendów 42A
02.03.2018 więcej
Obwieszczenie
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu
decyzji w postępowaniu odwoławczym.
02.03.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało wszczęte
postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i
roztopowych z terenu firmy. Obręb: Smoczka
26.02.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało
wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wznoszenie obiektów budowlanych orazwykonania innych robót,
gromadzenia ścieków.. Lokalizacja: Sadkowa Góra
26.02.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało wszczęte
postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
rowu Złotnicko-Berdychowskiego.
26.02.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało wszczęte
postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie
obiektów budowlanych orazwykonania innych robót, gromadzenia
ścieków.. Lokalizacja: Książnice.
26.02.2018 więcej
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek gminy
Czermin. Dotyczy: wykonania obiektu budowlanego na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią.
16.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 5 lutego 2018 roku wydał
decyzję nr 78/2018 (AB.6740.1069.2017.SSZ) zatwierdzającą
projekt budowlany - węzeł betoniarki wraz z urzadzeniami
budowlanymi, technicznymi - gmina Radomyśl Wielki
12.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się