Lista artykułów

Nazwa artykułu
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 142 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
[...] obręb: Rzędzianowice
21.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera projektu
Powiat Mielecki ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji
projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego”
14.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 134 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych
[...] obręb: Smoczka, Mielec
13.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 11.12.2017r. wydał decyzję
nr 944/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazu E. Leclerc.
Ul. Powstańców Warszawy, obręb 5 Smoczka
12.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 4.11.2017r. wydał decyzję
nr 916/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę. Partynia, gmina Radomyśl Wielki
07.12.2017 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej.
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie
przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania
publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych zaprasza się
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do
zgłaszania kandydatów na członka Komisji Przetargowej.
06.12.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego.
Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania
publicznego: Zajęcia Wspomagające Rozwój dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu
Mieleckiego w ramach projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w
rodzinie zastępczej”
06.12.2017 więcej
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W ROKU 2018
Powiat Mielecki zaprasza projektodawców do składania wniosków
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został
wskazany jako realizator.
06.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 148 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód
opadowych [...] obręb: Przecław
06.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 147 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków
przemysłowych [...] obręb: Przecław
06.12.2017 więcej