Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 9.05.2018 wydał decyzję nr
2343/2018, AB.6740.267.2018.AK zatwierdzającą projekt budowlany
- budowa farmy fotowoltaicznej. Obręb 31 Kliszów.
10.05.2018 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie w
formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2018 zadań z
zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zaprasza się
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z
terenu Powiatu Mieleckiego do zgłaszania kandydatów na członka
Komisji Konkursowej.
25.04.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Powiat Mielecki zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe
do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecanie przez Powiat
Mielecki w roku 2018 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym.
25.04.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie nie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położone w obrębie 31 Kliszów. (IG.0750.1.20.2018)
12.04.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie nie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położone w obrębie 35 Wola Zdakowska. (IG.0750.1.19.2018)
12.04.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie nie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położone w obrębie 30 Gawłuszowice. (IG.0750.1.15.2018)
12.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 26.03.2018 wydał decyzję nr
261/2018, AB.6740.53.2018 zatwierdzającą projekt budowlany -
budowa odcinka napwietrznej dystrybucyjnej elektroenergetycznej
linii 110kV relacji Mielec Borek - Mielec WSK.
12.04.2018 więcej
Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 519 ze zm.), Starosta Mielecki dokonuje identyfikacji
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
10.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 26.03.2018 wydał decyzję nr
221/2018, AB.6740.74.2018.AK zatwierdzającą projekt budowlany -
budowa farmy fotowoltaicznej. Gmina: Gawłuszowice. Obręb 33
Młodochów.
29.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Położenie nieruchomości: Radomyśl Wielki, obręb: Dąbrówka
Wisłocka. Działka nr 836
21.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się