Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Starosta Powiatu Mieleckiego zawiadamia o zamiarze wszczęcia
postępowania wywłaszczeniowego.
07.06.2018 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
o wyłożeniu projektu operatu opisowo kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków dla gminy Przecław, powiat mielecki,
województwo podkarpackie.
28.05.2018 więcej
Wydzierżawienie nieruchomości rolnych
Starosta Powiatu Mieleckiego ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
stanowiących własność Skarbu Państwa. Położenie
nieruchomości: Radomyśl Wielki. Obeb Dabrówka Wisłocka
25.05.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 63 Dobrynin. (IG.0750.1.39.2018)
24.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 8.05.2018 wydał decyzję nr
339/2018, AB.6740.205.2018.SSZ zatwierdzającą projekt budowlany
- budowa oczyszczalni ścieków - Ruda.
16.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 8.05.2018 wydał decyzję nr
338/2018, AB.6740.204.2018.SSZ zatwierdzającą projekt budowlany
- budowa oczyszczalni ścieków - Ruda.
16.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 8.05.2018 wydał decyzję nr
340/2018, AB.6740.206.2018.SSZ zatwierdzającą projekt budowlany
- budowa oczyszczalni ścieków - Dąbrówka Wisłocka.
16.05.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie nie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położone w obrębie 69 Tuszyma. (IG.0750.1.27.2018)
16.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 9.05.2018 wydał decyzję nr
344/2018, AB.6740.312.2018.AK zatwierdzającą projekt budowlany
- budowa farmy fotowoltaicznej. Obręb 31 Kliszów.
11.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 9.05.2018 wydał decyzję nr
341/2018, AB.6740.261.2018.HH zatwierdzającą projekt budowlany
- budowa budynku mieszkalnego. Obręb 5 Smoczka.
11.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się