Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Mielcu. Termin składania dokumentów: 08.07.2016
27.06.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatu
Mieleckiego.
06.05.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu. Termin
składania dokumentów: PRZEDŁUŻONO TERMIN DO 29.04.2016 DO
GODZ. 14:00
13.04.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
Zarząd Powiatu Mieleckiego ogłasza konkurs na kandydatów na
stanowiska dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu
oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu.
13.04.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu. Termin
składania dokumentów: 29.03.2016
17.03.2016 więcej
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
(KS)
10.11.2015 więcej
Ogłoszenie o naborze (CKPiDN)
Stanowisko: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
30.10.2015 więcej
Ogłoszenie o naborze (CKPiDN)
Stanowisko: Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
07.10.2015 więcej
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaistniała
konieczność powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu w
miejsce dotychczas działającej Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Mielcu
23.09.2015 więcej
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko - REFERENT W DZIALE DROGOWYM POWIATOWEGO ZARZĄDU
DRÓG W MIELCU
31.08.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się