2018-03-28

Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego

Poniżej umieszczono załączniki:

 

1. Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

 

1A Zarządzenie 1A/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 stycznia 2018 roku. Wyznacza się koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

 

2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Mielcu

 

3. ZARZĄDZENIE NR 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

4. Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie zmiany tygodniowego czasu pracy Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

5. Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013 r. i powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

 

6. ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. promocji powiatu" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

7. ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwie narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

8. ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania biegłego na potrzeby postępowania pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO MIELEC NA OKRES OD 23.02.2018r. DO 22.02.2020r.”

 

9. ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu mieleckiego w 2018 roku.

 

10. ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

11. ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia procedury nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

12. ZARZĄDZENIE NR 12/2018 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej imienia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu.

 

13. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu kończących służbę przygotowawczą.

 

14. Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28.02.2018r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany Zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

 

15. Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14.01.2016 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz zasad jego koordynacji.

 

16. ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

17. ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO Nr 17/2018 z dnia 14 marca 2018 roku sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Prof Władysława Szafera w Rzemieniu oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 811/4 poi. w miejscowości Rzemień, gm. Przecław.

 

18. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

19. ZARZĄDZENIE NR19/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla terenu powiatu mieleckiego — projekt i realizacja”.

 

20. ZARZĄDZENIE NR 20/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym D-29110/20188/V/8231 z dnia 20.03.2018 r.
 
21. ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami i Uczniowskimi Klubami Sportowymi oraz ds. zabytków” w Starostwie Powiatowym w Mielcu
 
22. ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w działalności Starostwa Powiatowego w Mielcu
 
23. ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zamiany zarządzenia nr 57/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu

Załączniki

  1.2018.pdf 259,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1A.2018.pdf 44,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.2018.pdf 39,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.2018.pdf 56,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.2018.pdf 29,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.2018.pdf 43,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.2018.pdf 25,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7.2018.pdf 45,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.2018.pdf 42,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9.2018.pdf 66,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.2018.pdf 118,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11.2018.pdf 97,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12.2018.pdf 34,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13.2018.pdf 31,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14.2018.pdf 44,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15.2018.pdf 81,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16.2018.pdf 157,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17.2018.pdf 334,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18.2018.pdf 25,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19.2018.pdf 42,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20.2018.pdf 29,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21.2018.pdf 26,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22.2018.pdf 222,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23.2018.pdf 30,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się