2016-01-07

Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego

 

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

1. Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Mieleckiego.

 

1A. Zarządzenie Nr 1A/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarki transportowej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

2. Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie procedury wprowadzania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

 

3. Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie 1. Ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Starostwie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i określony. 2. Ustalenia ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Starostwa.

 

4. Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mielcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz zasad jego koordynacji.

 

5. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

6. Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

7. ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2016 roku.

 

8. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 lutego.2016r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

9. Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zasad postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykoFiująeymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

10. Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy "radcy prawnego" w Starostwie Powiatowym w Mielcu. 

 

11. Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2010 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

12. ZARZĄDZENIE NR/12/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej imienia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu w 2016 r.

 

13. Zarządzenie Nr 13/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „uproszczonego planu urządzenia lasu" oraz „inwentaryzacji stanu lasu” dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Wadowice Górne, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

14. ZARZĄDZENIE NR 14/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

15. Zarządzenie Nr 15/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „uproszczonego planu urządzenia lasu” oraz „inwentaryzacji stanu lasu” dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie miasta i gminy Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

16. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „DS. WYDAWANIA UPRAWNIEŃ KIEROWCY" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

17. ZARZĄDZENIE NR 17/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „radca prawny" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

18. ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

19. Zarządzenie Nr 19/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „uproszczonego planu urządzenia lasu” oraz „inwentaryzacji stanu lasu” dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

20. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu

 

21. ZARZĄDZENIE NR 21/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków.

 

22. ZARZĄDZENIE NR 22/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 marca 2016r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. wydawania uprawnień kierowcy" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

23. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „DS. INFORMATYKI" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

24. Zarządzenie Nr 24/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „uproszczonego planu urządzenia lasu" oraz „inwentaryzacji stanu lasu” dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie miasta Mielca, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

25. Zarządzenie nr 25/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29.04.2016r. w sprawie odwołania przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

 

26. Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29.04.2016r. w sprawie powołania przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

 

27. ZARZĄDZENIE NR 27/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie koordynacji zadań, nadzoru i kontroli w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

 

28. Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 maja 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu BELFER THE BEST’ia 2016

 

29. ZARZĄDZENIE NR 29/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

30. ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 STAROSTY MIELECKIEGO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mielcu, obręb Wojsław, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1840/7 o powierzchni 1,3139 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP-946-259-38-55, regon:060552840, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000343124.

 

31. ZARZĄDZENIE NR 31/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

32. Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 maja 2016r w sprawie ogłoszenia konkursu BELFER THE BEST’ia 2016.

 

33. ZARZĄDZENIE NR 33/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

34. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.

 

35. Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego.

 

36. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „radca prawny" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

37. Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2010 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

38. ZARZĄDZENIE NR 38/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 30.06.2016 w sprawie: 1 wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy 2. wyznaczenia osób odpowiedzialnych za apteczkę pierwszej pomocy

 

39. ZARZĄDZENIE NR 39/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad ewidencji zaangażowania wydatków w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

40. ZARZĄDZENIE NR 40/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Mielcu obowiązków i odpowiedzialności w zakresie art.54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia do podpisywania sprawozdań.

 

41. ZARZĄDZENIE NR 41/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 lipca 2015 roku w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

42. Zarządzenie Nr 42/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13.07.2016 w sprawie: wyznaczenia pracowników do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji pracowników w budynkach Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

43. Zarządzenie Nr 43/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkól im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” RPO Województwa Podkarpackiego.

 

44. ZARZĄDZENIE Nr 44 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

45. ZARZĄDZENIE NR 45/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego.

 

46. ZARZĄDZENIE NR 46/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Or-0135/6/2009 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

46a. ZARZĄDZENIE NR 46a/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie organizacji uroczystości patriotycznych i opeki nad Pomnikami Pamięci Narodowej.

 

47. ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „SEKRETARZ POWIATU MIELECKIEGO" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

48. ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 września 2016r. w sprawie udziału sił i środków powiatu mieleckiego w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania pk. "BIESZCZADY 2016"

 

49. ZARZĄDZENIE NR 49/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który wydarzył się w dniu 19.09.2016 roku na terenie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Tarnpbrzegu ul. Św. Barbary 12

 

50. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: "specjalista" w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

51. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

52. ZARZĄDZENIE NR 52/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz z miany zarzadzenia nr 18/2013 Starostyn Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

 

53. ZARZĄDZENIE NR 53/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania |Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków.

 

54. ZARZĄDZENIE NR 54/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin Powiatu Mieleckiego.

 

55. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

 

56. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie hydrologiczne rzeki Babulówka.

 

57. ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

58. ZARZĄDZENIE NR 58/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Zintegrowany system świadczenie e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpackie" RPO Województwa Podkarpackiego.

 

59. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych niebędących własnością Powiatu Mieleckiego używanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu do celów służbowych oraz sposobu zwrotu kosztów.

 

61. Zarządzenie Nr 61/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim.

 

62. Zarządzenie Nr 62/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 maja 2015 roku, oraz Zarządzenia nr 4/2014 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

63. Zarządzenie Nr 63/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku Stowarzyszenia "Otwórzmy przed nimi świat" dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

 

64. Zarządzenie Nr 64/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchhomość stanowiacą własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewdencyjna nr 1033/2 oraz nr 1043 poł. w Rzędzianowicach, gm. Mielec.

 

65. Zarządzenie Nr 65/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powitu Mieleckiego j jego jednostek organizacyjnych.

 

66. Zarządzenie Nr 66/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta energia" RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

68. Zarządzenie Nr 68/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stropniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

 

69. Zarządzenie Nr 69/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa iznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1033/2 oraz nr 1043 poł. Rżędzianowicach, gm. Mielec.

 

70. Zarządzenie Nr 70/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publiczych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim.

 

71. Zarządzenie Nr 71/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Mieelckiego i jego jednostek organizacyjnych.

 

72. Zarządzenie Nr 72/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

73. Zarządzenie Nr 73/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z uprawnienia do służebności gruntowej odpowiadajacej treści służebności przesyłu dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radomyślu Wielkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 240/4 o powierzchni 0,1328 ha, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP-6110202860, regon 230179216, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000073321.

 

74. Zarządzenie Nr 74/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Mielecki.

 

75. Zarządzenie Nr 75/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów powierzonych do użytkowania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

 

76. Zarządzenie Nr 76/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników obrotowych - towarów.

 

77. Zarządzenie Nr 77/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

 

78. Zarządzenie Nr 78/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym i Powiatowym Magazynie Obrony Cywilnej.

 

79. Zarządzenie Nr 79/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie nr 1 i kasie nr 2 Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

80. Zarządzenie Nr 80/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej towarów i druków ścisłego zarachowania. 

 

81. Zarządzenie Nr 81/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

 

82. Zarządzenie Nr 82/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Mieelckiego i jego jednostek organizacyjnych.

 

83. Zarządzenie Nr 83/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarki transportowej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

 

 

 

 

Załączniki

  Zarządzenie nr 1 z 2016 2,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 1A z 2016 27,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 2 z 2016 364,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 3 z 2016 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 4 z 2016 8,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 5 z 2016 8,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 6 z 2016 32,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 7 z 2016 76,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 8 z 2016 38,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 9 z 2016 99,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 10 z 2016 144,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 11 z 2016 37,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 12 z 2016 31,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 13 z 2016 57,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14 z 2016 51,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 15 z 2016 58,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 16 z 2016 32,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 17 z 2016 31,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 18 z 2016 30,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19 z 2016 59,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 20 z 2016 45,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 21 z 2016 46,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 22 z 2016 31,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 23 z 2016 30,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 24 z 2016 59,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 25 z 2016 28,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26 z 2016 23,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 27 z 2016 72,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 28 z 2016 32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 29 z 2016 90,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 30 z 2016 111,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 31 z 2016 37,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 32 z 2016 37,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 33 z 2016 55,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 34 z 2016 318,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 35 z 2016 331,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 36 z 2016 271,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 37 z 2016 341,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 38 z 2016 576,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 39 z 2016 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 40 z 2016 312,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 41 z 2016 2,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 42 z 2016 620,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 43 z 2016 405,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 44 z 2016 3,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45 z 2016 41,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 46 z 2016 32,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 46a z 2016 725,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 47 z 2016 33,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 48 z 2016 701,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 49 z 2016 295,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 50 z 2016 272,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 51 z 2016 273,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 52 z 2016 354,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 53 z 2016 471,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 54 z 2016 549,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 55 z 2016 344,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 56 z 2016 356,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 57 z 2016 399,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 58 z 2016 433,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 59 z 2016 524,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 61 z 2016 442,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 62 z 2016 295,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 63 z 2016 361,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 64 z 2016 380,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 65 z 2016 368,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 66 z 2016 408,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 68 z 2016 457,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 69 z 2016 428,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 70 z 2016 35,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 71 z 2016 31,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 72 z 2016 396,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 73 z 2016 85,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 74 z 2016 243,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 75 z 2016 36,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 76 z 2016 42,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 77 z 2016 37,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 78 z 2016 42,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 79 z 2016 36,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 80 z 2016 37,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 81 z 2016 38,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 82 z 2016 35,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 83 z 2016 31,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się