2015-06-15

Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

1. Zarządzenie Nr 1/2015 z dn. 9.01.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Mielcu

 
2. Zarządzenie nr 2/2015 z dn. 14.01.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2014 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 stycznia 2014r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 
3. Zarządzenie nr 3/2015 z dn. 23.01.2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 
4. Zarządzenie nr 4/2015 z dn. 11.02.2015r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu, w 2015r.

 
5. Zarządzenie nr 5/2015 z dn. 16.02.2015r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.

 
6. Zarzadzenie nr 6/2015 z dn. 16.02.2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2015 roku

 

7. Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

 

8. Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

 

9. Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przypisania pracownikom odpowiedzialności za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i sporządzania raportu i monitorowania efektu ekologicznego dla projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły..."

 

10. Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia weryfukacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu mieleckiego.

 

11. Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania oraz sposobu działania KOmisji do oceny przydatności ewidencjonowanych składników rzeczowych majątku ruchomego, w które jest wyposażone Starostwo Powiatowe w Mielcu.

 

12. Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji Likwidacyjnej.

 

13. Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie zmiany załącznika nr 7 do Zarządzenia Nr 81/2010

 

14. Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie udziału sił i środków powiatu mieleckiego w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 

15.  Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków

 

16. Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. "Roboty poscaleniowe we wsi Domacyny w gminie Padew Narodowa w ramach realizacji projektu pn. "Scalanie gruntów wsi Domacyny gmina Padew Narodowa o powierzchni 276,48 ha"

 

17. Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie 1) ustalenia norm przydziału środków ochrony idywiualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Starostwie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, 2) ustalenia ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Starostwa

 

18. Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencja nr 363/1 oraz 366/1 poł. Kosówka, gm. Wadowice Górne.

 

19.  Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów publicznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa.

 

20.  Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy" Dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

21. Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu w 2015 roku.

 

22. Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

23. Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie powiatu mieleckiego

 

24. Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: "Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

25. Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2014 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

26. Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

27. Zarządzenie  nr 27/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie  ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin Powiatu Mieleckiego

 

28. Zarządzenie nr 28/2015  z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

 

29. Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji"

 

30. Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

 

31. Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów publicznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa

 

32. Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji nalezności w Starostwie Powiatowym w Mielcu

 

33.  Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2014 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 wrzesnia 2014 roku w sprawie zarządzenia kryzysowego w Powiecie Mieleckim

 

34. Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Mielcu

 

35. Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim oraz powołanie jej członków

 

36. Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 21 167 153 zł z prezznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w ING Banku Śląskim, Pekao S.A. PKO BP, Banku Spółdzielczym.

 

37. Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2015

 

38. Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie procedury wprowadzania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

 

39. Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów publicznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa

 

40. Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego powiat mieleckiego z udziałem miast i gmin powiatu.

 

41. Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „SEKRETARZ POWIATU MIELECKIEGO" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

42. Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zarządzania kryzysowego w Powiecie Mieleckim.

 

43. Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad dokonywania zakupów w Starostwie Powiatowym w Mielcu. 

 

44. Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji zadania inwestycyjnego "Kompleksowe zagospodarowanie obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu" dofinansowanego ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infreastruktury Sportowej. 

 

45. Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. zamówień publicznych" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

46. Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. ewidencji gruntów i budynków" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

47. Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. Kompleksowe zagospodarowanie obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu.

 

48. Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego powiatu mieleckiego.

 

49. Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 43/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad dokonywania zakupów w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

50. Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy "ds. administarcyjnych" w Starostwie Powiatowym w Mielcu. 

 

51. Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

52. Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim.

 

53. Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Pobierania Próbek

 

54. Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. "Roboty budowlane polegajace na między innymi termomodernizacji (tj. wykonanie docieplenia stropu), budowie: kotłowni gazowej, wentylacji mechanicznej, budowie i przebudowie wewnętrzenej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej odpowiednio wg projektu budowlanego".

 

55. Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

56. Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu pracy Komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

57. Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu

 

58. Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania członków uzupełniających skład Powiatowej rady Rynku Pracy w Mielcu

 

59. Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie odwołania i powłania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepłnosprawności w Mielcu

 

60. Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego aktualizację kart oceny ryzyka na stanowiska pracy.

 

61. Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim na 2016 rok.

 

62. Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym i POwiatowym Magaznie Obrony Cywilnej

 

63. Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów obrotowych - towarów.

 

64. Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

 

65. Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie nr 1 i kasie nr 2 Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

66. Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

 

Załączniki

  1. Zarządzenie nr ...znia 2015.pdf 53,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Zarządzenie nr ...znia 2015.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Zarządzenie nr ...znia 2015.pdf 353,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Zarządzenie nr ...tego 2015.pdf 259,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Zarządzenie nr ...tego 2015.pdf 274,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Zarządzenie nr ...tego 2015.pdf 10,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Zarządzenie nr 7 z 2015.pdf 232,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Zarządzenie nr 8 z 2015.pdf 221,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Zarządzenie nr 9 z 2015.pdf 4,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Zarządzenie nr 10 z 2015.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Zarządzenie nr 11 z 2015.pdf 2,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Zarządzenie nr 12 z 2015.pdf 558,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Zarządzenie nr 13 z 2015.pdf 492,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Zarządzenie nr 14 z 2015.pdf 2,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Zarządzenie nr 15 z 2015.pdf 437,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Zarządzenie nr 16 z 2015.pdf 326,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Zarządzenie nr 17 z 2015.pdf 909,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Zarządzenie nr 18 z 2015.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Zarządzenie nr 19 z 2015.pdf 559,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Zarządzenie nr 20 z 2015.pdf 273,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Zarządzenie nr 21 z 2015.pdf 264,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Zarządzenie nr 22 z 2015.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Zarządzenie nr 23 z 2015.pdf 3,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Zarządzenie nr 24 z 2015.pdf 267,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Zarządzenie nr 25 z 2015.pdf 264,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Zarządzenie nr 26 z 2015.pdf 232,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27. Zarządzenie nr 27 z 2015.pdf 533,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28. Zarządzenie nr 28 z 2015.pdf 373,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29. Zarządzenie nr 29 z 2015.pdf 387,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30. Zarządzenie nr 30 z 2015.pdf 383,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31. Zarządzenie nr 31 z 2015.pdf 553,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32. Zarządzenie nr 32 z 2015.pdf 5,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  33. Zarządzenie nr 33 z 2015.pdf 10,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  34. Zarządzenie nr 34 z 2015.pdf 394,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. Zarządzenie nr 35 z 2015.pdf 312,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36. Zarządzenie nr 36 z 2015.pdf 337,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37. Zarządzenie nr 37 z 2015.pdf 314,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. Zarządzenie nr 38 z 2015.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  39. Zarządzenie nr 39 z 2015.pdf 569,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40. Zarządzenie nr 40 z 2015.pdf 6,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  41. Zarządzenie nr 41 z 2015.pdf 22,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42. Zarządzenie nr 42 z 2015.pdf 496,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43. Zarządzenie nr 43 z 2015.pdf 8,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  44. Zarządzenie nr 44 z 2015.pdf 6,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  45. Zarządzenie nr 45 z 2015.pdf 21,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46. Zarządzenie nr 46 z 2015.pdf 19,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47. Zarządzenie nr 47 z 2015.pdf 292,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48. Zarządzenie nr 48 z 2015.pdf 272,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  49. Zarządzenie nr 49 z 2015.pdf 224,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  50. Zarządzenie nr 50 z 2015.pdf 22,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  51. Zarządzenie nr 51 z 2015.pdf 494,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  52. Zarządzenie nr 52 z 2015.pdf 369,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  53. Zarządzenie nr 53 z 2015.pdf 379,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  54. Zarządzenie nr 54 z 2015.pdf 411,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  55. Zarządzenie nr 55 z 2015.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  56. Zarządzenie nr 56 z 2015.pdf 2,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  57. Zarządzenie nr 57 z 2015.pdf 43,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  58. Zarządzenie nr 58 z 2015.pdf 282,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  59. Zarządzenie nr 59 z 2015.pdf 415,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  60. Zarządzenie nr 60 z 2015.pdf 271,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  61. Zarządzenie nr 61 z 2015.pdf 451,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  62. Zarządzenie nr 62 z 2015.pdf 375,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  63. Zarządzenie nr 63 z 2015.pdf 360,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  64. Zarządzenie nr 64 z 2015.pdf 353,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  65. Zarządzenie nr 65 z 2015.pdf 352,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  66. Zarządzenie nr 66 z 2015.pdf 4,61 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się